Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3916/2019Usnesení NS ze dne 03.12.2019

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3916.2019.1
Dotčené předpisy

§ 30 předpisu č. 292/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3916/2019-348

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněných a) nezl. AAAAA (pseudonym), narozeného dne XY, a b) nezl. BBBBB, (pseudonym), narozeného dne XY, obou bytem XY, obou zastoupených JUDr. Petrem Hanzalem, advokátem se sídlem v Praze 6, Makovského č. 1331/32, proti povinnému T. L., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Janem Žajglou, advokátem se sídlem v Praze 5, Bozděchova č. 1840/7, pro 300 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 EXE 1702/2016, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2018, č. j. 55 Co 327/2018-209, opravenému usnesením Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2019, č. j. 55 Co 327/2018-214, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím k odvolání povinného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 3. 2018, č. j. 49 EXE 1702/2016-177, zrušil v části výroku ohledně zrušení exekučních příkazů, řízení zastavil a věc postoupil soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariovi, ve výrocích o odkladu a zastavení exekuce usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, ve výrocích o odkladu a zastavení exekuce ve vztahu k úschovnímu a podnikatelskému účtu usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil.

Rozhodnutí odvolacího soudu v části, jíž bylo řízení o zrušení exekučních příkazů zastaveno a postoupeno soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariovi, napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud České republiky dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř., ve spojení se zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“).

Podle ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s. není dovolání přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé tohoto zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.

Právní úprava (ne)přípustnosti dovolání proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle hlavy páté části druhé z. ř. s. se s účinností tohoto zákona (tj. od 1. 1. 2014) přesunula z ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (podle kterého dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení) do citovaného § 30 z. ř. s. (k tomu srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1049/2015).

Vzhledem k tomu, že v posuzované věci jde o řízení o výkon rozhodnutí (exekuci) ve věci výživného, upravené v části druhé hlavě páté z. ř. s. (§ 511 a násl. z. ř. s.) a současně se nejedná o žádnou z výjimek taxativně vymezených v § 30 z. ř. s., není dovolání přípustné (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1630/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. 20 Cdo 4947/2017). Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Na přípustnost dovolání nelze usuzovat ani z poučení obsaženého v závěru písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu, nesprávné poučení soudu o tom, že dovolání je přípustné, samo o sobě přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu nemůže založit (srov. rovněž např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1630/2015).

O náhradě nákladů dovolacího řízení ve vztahu mezi oprávněnou a povinným se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 12. 2019

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru