Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3787/2016Usnesení NS ze dne 03.10.2016

HeslaExekuce
Zastoupení
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.3787.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3787/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné T&C DOMOV s. r. o., se sídlem v Brně, Chudčická 1351/17, identifikační číslo osoby 27124339, zastoupené Mgr. Martinou Suchomelovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, proti povinnému Ing. J. V., pro 37 800 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 Ex 17965/09, o dovolání povinného a manželky povinného H. V., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 9. 2015, č. j. 20 Co 642/2014-201, takto:

I. Dovolání manželky povinného se odmítá.

II. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

III. Ve vztahu mezi manželkou povinného na straně jedné a oprávněnou a povinným na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov (od 1. 4. 2016 byl do příslušného exekutorského úřadu jmenován soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha), usnesením ze dne 4. 8. 2014, č. j. 103 Ex 17965/09-139, vydal dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí popsaných ve výroku II. usnesení, dále mimo jiné rozhodl, že výsledná cena dražených nemovitých věcí včetně příslušenství činí 233 000 Kč (výrok III.), nejnižší podání stanovil ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitých věcí, a to částkou 155 333 Kč (výrok IV.), výši jistoty stanovil na částku 60 000 Kč (výrok V.), rozhodl, že na dražených nemovitých věcech neváznou žádná práva ani závady (výrok VI.) a že na dražených nemovitých věcech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou (výrok VII.).

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím podle § 218 písm. b/ o. s. ř. odmítl odvolání manželky povinného proti usnesení soudního exekutora (výrok I.), usnesení soudního exekutora k odvolání povinného potvrdil ve výrocích III., IV., V., VI. a VII. (výrok II.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Povinný a jeho manželka napadli usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Dovolání manželky povinného není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost (§ 229 odst. 4 a § 238 odst. 1 písm. f/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 - srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.“). Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení manželky povinného v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Dovolání povinného vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 3. 12. 2015, č. j. 103 Ex 17965/09-241, jej soudní exekutor vyzval, aby ve lhůtě 2 měsíců doložil plnou moc udělenou advokátovi, který dovolání vyhotoví a bude dovolatele zastupovat v dovolacím řízení. Výzva byla doručena dne 11. 12. 2015, povinný však nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ani nepožádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení ve smyslu § 30 o. s. ř., přestože byl o této možnosti soudním exekutorem poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudního exekutora nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

O náhradě nákladů dovolacího řízení ve vztahu mezi povinným a oprávněnou se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. října 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru