Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3767/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3767.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3767/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciové společnosti, sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, proti povinnému R. V., H., pro 206,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, Exekutorský úřad Klatovy, pod sp. zn. 120 EX 14443/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 2. 2017, č. j. 20 Co 12/2017-67, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Odůvodnění (jen stručné dle § 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Hradci Králové změnil napadeným rozhodnutím usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 4. 11. 2016, č. j. 29 EXE 683/2011-47, který zastavil exekuci nařízenou proti povinnému na základě usnesení tohoto soudu ze dne 20. 4. 2011, č. j. 29 EXE 683/2011-8, tak, že se exekuce nezastavuje, neboť exekuční řízení bylo řádně zahájeno v průběhu zákonem stanovené desetileté lhůty a k promlčení práva vykonat právo přiznané exekučním titulem proto nedošlo.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. (čl. II. bod 1, a contr. bod 7., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, jestliže směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému dne 9. 2. 2017, přičemž exekuční řízení bylo zahájeno dne 2. 10. 2009.

Dovolatel nedostál své povinnosti být zastoupen advokátem pro dovolací řízení (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), a plnou moc prokazující právní zastoupení nepředložil; stejně tak nedoložil vlastní právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], jež se ani z připojeného spisu nepodává. Jeho posléze podaný návrh na ustanovení advokáta pro dovolací řízení Okresní soud v Jičíně svým usnesením ze dne 11. 7. 2017, č. j. 29 EXE 683/2011-106 pravomocně zamítl.

Zastoupení advokátem jako zvláštní procesní podmínka dovolacího řízení představuje obligatorní předpoklad, bez jehož splnění o dovolání rozhodnout nelze.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného zastavil dle ustanovení § 241b odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř.

Učinil tak rozhodnutím předsedy senátu, a jen se stručným odůvodněním podle ustanovení § 243f odst. 2, 3 o. s. ř.

Jen na vysvětlenou již stojí za to poznamenat, že v souladu s ustanovením § 241b odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. povinný nebyl (opětovně) k odstranění nedostatku podmínek řízení vyzýván, neboť dovolání směřuje proti rozhodnutí, v němž je rozhodováno o částce nepřevyšující 50 000,- Kč, a nebylo by tudíž – ani za předpokladu splnění podmínky povinného zastoupení – v objektivní rovině přípustné.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu dle ustanovení § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. září 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru