Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3586/2020Usnesení NS ze dne 08.12.2020

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3586.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3586/2020-105

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného P. Z., advokáta se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, proti povinnému J. N., narozenému dne XY, bytem XY, pro 200 768 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 28 EXE 1075/2019, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. ledna 2020, č. j. 10 Co 20/2020-59, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 1. 2020, č. j. 10 Co 20/2020-59, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ – zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). Žádost dovolatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 4. 8. 2020, č. j. 28 EXE 1075/2019-96, které ve výroku o zamítnutí žádosti povinného o ustanovení zástupce pro podání dovolání nabylo právní moci dne 22. 8. 2020. Povinný na výzvu soudu prvního stupně (výrok IV. usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 4. 8. 2020, č. j. 28 EXE 1075/2019-96) vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil, a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 12. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru