Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3541/2017Usnesení NS ze dne 01.08.2017

HeslaPodmínky řízení
Exekuce
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3541.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3541/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněného Ing. V. S., J. n. N., proti povinnému Ing. M. K., T., pro 7 513,50 Kč s příslušenstvím a o prohlášení o majetku povinného, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 4 EXE 501/2011, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2017, č. j. 28 Co 107/2017-201, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím zrušil usnesení ze dne 22. 12. 2016, č. j. 4 EXE 501/2011-194, v části o nepřiznání osvobození od soudních poplatků oprávněnému a řízení o návrhu oprávněného zastavil, ve zbývající části usnesení změnil tak, že zamítl návrh oprávněného na ustanovení zástupce pro dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2016, č. j. 28 Co 202/2016-181. Uzavřel, že oprávněný návrh na osvobození od placení soudních poplatků vůbec nepodal a jelikož k výzvě okresního soudu nepředložil vyplněné „Prohlášení o jeho osobních, výdělkových a majetkových poměrech“ a dokonce je ani v relevantním rozsahu netvrdil, pak nebylo vůbec osvědčeno, že splňuje předpoklad pro osvobození od soudních poplatků. Naplněním dalšího předpokladu, že ustanovení zástupce pro dovolací řízení potřebuje k ochraně jeho zájmů, již bylo bezpředmětné se zabývat.

Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by oprávněný měl právnické vzdělání. Oprávněný v dovolání požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a žádost odůvodnil tím, aby se tak ubrání libovůli soudu při rozhodovací činnosti. Tvrdil, že již rozhodnutím soudu prvého stupně byl dříve osvobozen od placení soudních poplatků a toto rozhodnutí soudem zrušeno nebylo.

Protože dovolání směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením okresního soudu) žádosti oprávněného o ustanovení zástupce pro odvolací řízení, potažmo pro řízení o návrhu oprávněného na nařízení exekuce pro vymožení částky 7 513,50 Kč s příslušenstvím, který podal o den dříve než návrh na prohlášení o majetku povinného, Nejvyšší soud nejprve sám přistoupil k posouzení, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání [srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015 (uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

Podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů, předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce z řad advokátů pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem.

V souladu s § 138 o. s. ř. podmínkou pro (částečné) osvobození od soudních poplatků je, že to odůvodňují poměry účastníka a současně nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Pro dovolací řízení se z ustanovení § 241 o. s. ř. podává, že není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (jím jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy).

O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu shora citovaného ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. Jde-li o situaci podání (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku, je tomu tak zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Řečené je významné i v dané věci.

Dovolatel usiluje o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací, jímž byl zamítnut jeho návrh na prohlášení o majetku povinného pro úspěšné vedení exekučního řízení zahájeného k návrhu oprávněného u soudu prvního stupně dne 21. 1. 2011, jehož předmětem je vymožení peněžité pohledávky oprávněného ve výši 7 513,50 Kč s příslušenstvím.

Dle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není dovolání přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že exekuční titul (rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 30. 11. 2010, č. j. 55 To 5202010-116) směřuje k vymožení pohledávky ve výši 7 513,50 Kč, je dovolání dle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nepřípustné a bezúspěšnost případného dovolání (§ 138 odst. 1 o. s. ř. citovaný výše) je zřejmá.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku ani přes výzvu sodu prvého stupně nedošlo (usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 22. 5. 2017, č. j. 4 EXE 501/2011-207), Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

S ohledem na výsledek dovolacího řízení se rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nezdůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 8. 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru