Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3441/2017Usnesení NS ze dne 29.08.2017

HeslaExekuce
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3441.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 3700/17 ze dne 17.07.2019 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3441/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny, v exekuční věci oprávněných a) H. O., b) M. K., c) V. V., d) P. M., e) M. M., zastoupených Josefem Malinským, advokátem se sídlem v Hlinsku, Poličská č. 149, proti povinnému MVDr. F. M., zastoupenému Rudolfem Skoupým, advokátem se sídlem ve Svitavách, náměstí Míru č. 142/88, pro 418 320 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 27 EXE 3528/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2017, č. j. 24 Co 355/2016-64, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 16. 1. 2017, č. j. 24 Co 355/2016-64 (dále jen „odvolací soud“), jímž bylo k odvolání povinného potvrzeno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 29. 7. 2016, č. j. 27 EXE 3528/2015-36, o zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce podle § 268 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, odmítl podle § 243c odst. 1 věty o. s. ř, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Dovolání není přípustné.

Exekuční soud totiž není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu, jeho obsahem je vázán a je povinen z něj vycházet, jak již opakovaně Nejvyšší soud vysvětlil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98, uveřejněné pod číslem 4/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 25. 10. 2002, sp. zn. 20 Cdo 554/2002, uveřejněné pod číslem 62/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 16. 12. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1570/2003, uveřejněné pod číslem 58/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 21. 7. 2008, sp. zn. 20 Cdo 2273/2008, a ze dne 5. 8. 2008, sp. zn. 20 Cdo 4548/2007). Exekuční řízení je ze své podstaty určeno pouze pro faktický výkon rozhodnutí, nikoli pro autoritativní nalézání práva. Stejně tak není řízením přezkumným (srov. například nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 871/11, bod IV a nález ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2735/11, bod 14, 15).

Odkaz dovolatele na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, je nepřípadný, protože jím v žádném případě nebyla shora zmíněná zásada výkladem tam řešené právní otázky (stručně řečeno, povinností soudu je zkoumat kdykoliv za řízení existenci pravomoci rozhodce vést rozhodčí řízení a vydat exekuční titul) překonána.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 8. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru