Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 344/2021Usnesení NS ze dne 17.02.2021

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.344.2021.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 344/2021-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněných A) J. P., narozeného XY, bytem XY, a B) P. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Jiřím Kosem, MSc., advokátem se sídlem v Pardubicích, Smilova 373, proti povinnému J. Š., narozenému XY, se sídlem XY, pro 1 044 586 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 78 EXE 6930/2019, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. května 2020, č. j. 16 Co 144/2020-39, takto:

Dovolaní se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

1/ Ve shora označené věci Městský soud v Praze (dále „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 27. 1. 2020, č. j. 78 EXE 6930/2019-27, ve výroku o zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce, vedené soudním exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 15143/19, na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 19. 8. 2019 č. j. 78 EXE 6930/2019-23.

2/ Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 3 ve spojení s § 218a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítá jako opožděné.

3/ Podle § 240 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odst. 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odst. 2). Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří měsíců od doručení (odst. 3).

4/ Napadené usnesení odvolacího soudu bylo povinnému doručeno uplynutím desetidenní úložní lhůty v pracovní den (pátek) dne 5. 6. 2020 (viz § 49 odst. 2 a odst. 4 o. s. ř., byla-li písemnost připravena k vyzvednutí od 26. 5. 2020) a lhůta k podání dovolání tak v souladu s § 240 odst. 1 o. s. ř. uplynula v pracovní den (středu) dne 5. 8. 2020 (srov. § 57 odst. 2 větu první o. s. ř.) se zřetelem k tomu, že odvolací soud o přípustnosti dovolání poučil účastníky správně. Podal-li povinný dovolání osobně u Obvodního soudu pro Prahu 9 až dne 7. 8. 2020, jedná se o dovolání zjevně opožděné, o němž rozhodl předseda senátu dovolacího soudu shora uvedeným výrokem (viz § 243f odst. 2 o. s. ř.).

5/ O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 2. 2021

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru