Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3184/2009Usnesení NS ze dne 07.10.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.3184.2009.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3184/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. J. K., proti povinné G. C., a. s., pro 567.051,40 Kč s příslušenstvím, srážkami z důchodu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 102 E 883/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2009, č. j. 49 Co 69/2009-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 7. 1. 2009, č. j. 102 E 883/2008-5 (jímž městský soud zamítl návrh oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2005, č. j. 15 Cm 320/2000-88, srážkami z důchodu bývalého předsedy představenstva povinné společnosti L. G.) a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 28. 5. 2009, č. j. 102 E 883/2008-19, doručeným mu dne 4. 6. 2009, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno. Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil, a to ani poté, co soud jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů usnesením ze dne 11. 6. 2009, č. j. 102 E 883/2008-32, jež nabylo právní moci dne 8. 7. 2009, zamítl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Oprávněný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinné však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. října 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru