Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3011/2007Usnesení NS ze dne 21.04.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:20.CDO.3011.2007.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3011/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné P. C. I.. s. r. o., zastoupené advokátkou, proti povinným 1) A. Š., 2) M. Š., pro 39.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 9 Nc 573/2006, o dovolání prvního povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne ze dne 25. 9. 2006, č.j. 40 Co 1145/2006-17, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání [§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“] prvního povinného proti usnesení ze dne 27. 4. 2006, č.j. 9 Nc 573/2006-10, jímž okresní soud nařídil podle rozhodčího nálezu Sdružení rozhodců s. r. o. ze dne 28. 11. 2005, sp. zn. 296/05, k uspokojení pohledávky 39.000,- Kč, pro náklady předcházejícího řízení 18.385,50 Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinných exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný A. Š. podáním označeným jako návrh na zastavení exekuce, které je podle obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“) dovoláním.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (§ 240 odst. 1, věta první, o.s.ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Podle § 240 odst. 3 o.s.ř. je lhůta k podání dovolání zachována, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání; neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání, nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení. Běh lhůty k podání dovolání končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce (§ 57 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Podle ustanovení § 240 odst. 2, věty druhé, o.s.ř. je lhůta zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu. O dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud (§ 10a o.s.ř.). Jestliže je dovolání podáno u funkčně nepříslušného soudu, má účinky řádně a včas podaného dovolání, pokud bylo tímto soudem v dovolací lhůtě odesláno soudu příslušnému (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 1999, sp. zn. 22 Cdo 627/99).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu doručen prvnímu povinnému dne 21. 11. 2006.

Posledním dnem lhůty k podání dovolání u soudu prvního stupně, případně soudu odvolacího nebo dovolacího, nebo k přepravě orgánu, který má povinnost je takovému soudu doručit, tak byla – s ohledem na to, že písemné vyhotovení rozhodnutí odvolacího soudu obsahovalo nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné – středa 21. 3. 2007.

Povinný zaslal dovolání prostřednictvím pošty dne 7. 12. 2006 Vrchnímu soudu v Olomouci, jenž ale není soudem dovolacím a v dané věci není ani soudem prvního stupně ani odvolacím soudem. Vrchním soudem v Olomouci pak bylo dovolání doručeno Okresnímu soudu v Jeseníku, jako příslušnému soudu prvního stupně, dne 11. 5. 2007, tedy zjevně až po uplynutí dovolací lhůty.

Nejvyšší soud proto dovolání – aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) – jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru