Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2936/99Usnesení NS ze dne 21.02.2001Odvolání. Lhůta k odstranění vad odvolání. Postup odvolatele při odstraňování vad odvolání. Úkony soudu prvního stupně při odstraňování vad odvolání.

KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.2936.99.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2936/99

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně M. D., proti žalovanému P. D., o výživném manželky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 8 C 221/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. června 1999, č.j. 39 Co 318,319/99 - 33, takto:

I. Nejvyšší soud vyzývá žalovaného, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení písemným podáním, zaslaným Nejvyššímu soudu ve dvojím vyhotovení k výše uvedené spisové značce, doplnil dovolání ze dne 15. září 1999 tím, že uvede, pro který z dovolacích důvodů vypočtených v ustanovení § 241 odst. 3 občanského soudního řádu dovolání podává, a uplatňuje-li současně více dovolacích důvodů, nechť rovněž uvede, kterým z tvrzení obsažených v dovolání ten který dovolací důvod podřazuje.

II. Nebude-li dovolání ve stanovené lhůtě doplněno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Odůvodnění:

Podáním datovaným 15. září 1999 podal žalovaný dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze. Z tam uplatněných námitek však není patrno, pro který z dovolacích důvodů je vlastně dovolání podáno.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen "o. s. ř."), v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) mimo jiné uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje a v jakém rozsahu a z jakých důvodů se rozhodnutí napadá.

Dle § 241 odst. 3 o. s. ř. pak lze dovolání podat jen pro některý z těchto důvodů:

a) v řízení došlo k vadám uvedeným v § 237,

b) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,

c) rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování,

d) rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Uplatnění dovolacího důvodu předpokládá, že dovolatel příslušná dovolací tvrzení slovně nebo odkazem na příslušné ustanovení občanského soudního řádu podřadí některému z dovolacích důvodů taxativně vypočtených v § 241 odst. 3 o. s. ř. (tak, aby z obsahového hlediska nebylo pochyb o tom, o jaký dovolací důvod jde). Uplatňuje-li dovolatel současně více dovolacích důvodů, lze mít dovolání za projednatelné zásadně jen tehdy, uvede-li, kterým z tvrzení obsažených v dovolání ten který dovolací důvod podřazuje.

V řízení nelze pro vadu dovolání, které se týká výzva, pokračovat, Nejvyšší soud proto ve shodě s ustanovením § 243c a § 43 odst. 1 o. s. ř. vyzval dovolatele k jejímu odstranění s tím, že nebude-li výzvě soudu ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno (§ 243c a § 43 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. srpna 2000

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru