Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2936/2020Usnesení NS ze dne 06.10.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2936.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2936/2020-382

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného K. H. A., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Václavem Zemanem, advokátem se sídlem v Plzni, náměstí Republiky č. 97/9, proti povinnému J. R., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Janem Švarcem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 695/24, pro 1 000 000 EUR, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 3321/2016, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2020, č. j. 25 Co 228/2019-354, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Povinný podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2020, č. j. 25 Co 228/2019-354, kterým odvolací soud zamítl návrh povinného na přerušení řízení (výrok I.), a kterým potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 1. 2. 2019, č. j. 48 EXE 3321/2016-302 (výrok II.), jímž byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce.

2. Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

3. Obvodní soud pro Prahu 1 nato dovolatele vyzval usnesením ze dne 18. 5. 2020, č. j. 48 EXE 3321/2016-367, k zaplacení soudního poplatku z dovolání do 15 dnů od doručení usnesení a poučil jej, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno a že k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla doručena do datové schránky zástupce povinného dne 20. 5. 2020. Povinný soudní poplatek za dovolání ve lhůtě stanovené soudem nezaplatil, přičemž mu byla lhůta prodloužena přípisem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. 7. 2020 (č. l. 377 spisu), doručeným do datové schránky zástupce povinného dne 20. 7. 2020, do dne 25. 7. 2020. Soudní poplatek byl připsán na účet soudu prvního stupně dne 5. 8. 2020 (č. l. 379 spisu).

4. S přihlédnutím k době podání dovolání (27. 3. 2020) se na danou věc uplatní ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017

– dále jen „zákon o soudních poplatcích“ [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2018, sp. zn. 29 ICdo 152/2018, či ze dne 22. 8. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1094/2019, v nichž bylo vysvětleno, že poplatková povinnost založená dovoláním (§ 4 odst. 1 písm. c/ zákona o soudních poplatcích), jež bylo podáno v době, kdy byl již účinný zákon č. 296/2017 Sb., se řídí zákonem o soudních poplatcích ve znění zákona č. 296/2017 Sb.].

5. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

6. Podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

7. Dovolatel v projednávané věci zaplatil soudní poplatek za dovolání dne 5. 8. 2020, tedy až po uplynutí prodloužené lhůty stanovené Obvodním soudem pro Prahu 1, a podle § 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích tudíž nelze k jeho úhradě přihlížet. Ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích přitom s marným uplynutím lhůty pro zaplacení soudního poplatku váže nezvratný následek, jímž je povinnost soudu zastavit řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Výjimky, při jejichž naplnění nelze řízení zastavit, přestože nedošlo k zaplacení poplatku splatného podáním dovolání, taxativně vymezuje ustanovení § 9 odst. 4 zákona o soudních poplatcích, dovolatel však tyto podmínky nesplňuje a ani netvrdí.

8. Jelikož soudní poplatek za dovolání nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 1 a 2 ve spojení s § 3 odst. 3 zákona o soudních poplatcích zastavil.

9. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích).

10. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 10. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru