Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2926/2013Usnesení NS ze dne 12.12.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2926.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 15 odst. 5 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2926/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného P. F., zastoupeného JUDr. Jiřím Bauerem, advokátem se sídlem v Sušici, nábřeží Jana Seitze 131, proti povinné M. D., zastoupené JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou se sídlem v Klatovech, Krameriova 139, pro 35 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 27 Nc 3023/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2013, č. j. 56Co 195/2013-53, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Klatovech k návrhu oprávněného ze dne 14. 11. 2012 na změnu soudního exekutora usnesením ze dne 3. 12. 2012, č. j. 27 Nc 3023/2009-32, rozhodl, že provedením exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 22. 12. 2009, č. j. 27 Nc 3032/2009-6, se pověřuje JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 1, se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 17. Důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že JUDr. Jiří Doležal, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-jih, původně pověřený provedením této exekuce, byl odvolán rozhodnutím ministerstva spravedlnosti ke dni 31. 12. 2011.

Krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Vyšel mimo jiné ze zjištění, že povinná dne 5. 10. 2011 doručila Krajskému soudu v Plzni insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 19. 1. 2012, č. j. KSPL 54 INS 17938/2011-B 4, krajský soud schválil oddlužení povinné plněním splátkového kalendáře. Oprávněný přihlásil pohledávku, která je vymáhána v tomto řízení, do insolvenčního řízení. Stejně jako soud prvního stupně dospěl k závěru, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné pro změnu soudního exekutora podle § 44 b) ex. řádu. Uvedl, že zástupcem odvolaného soudního exekutora byl jmenován JUDr. Usnul do 13. 9. 2012, následně byl pověřen zastupováním Mgr. Homola, jehož zastupování bylo ukončeno ke dni 8. 1. 2013. Zástupce JUDr. Doležala byl povinen v souladu s § 15 odst. 5 ex. řádu poučit všechny oprávněné o možnosti žádat o změnu exekutora. Pokud za této situace oprávněný žádá o změnu sám, přičemž není povinen akceptovat nového exekutora, jmenovaného po zániku výkonu exekutorského úřadu dosavadního exekutora exekutorskou komorou, je dán důvod zvláštního zřetele hodný k vyhovění žádosti o pověření JUDr. Luhana provedením exekuce. Uvedl dále, že námitky povinné nesměřují proti pověření jiného exekutora provedením exekuce, nýbrž jimi povinná spíše zdůvodňuje, proč má být exekuční řízení zastaveno. I s těmito námitkami se odvolací soud vypořádal s tím, že povolení oddlužení povinné se schválením splátkového kalendáře neznamená, že insolvenční řízení končí, že to končí až splněním splátkového kalendáře, tedy poté, co povinná dodrží všechny podmínky oddlužení. O tom vydá soud v insolvenčním řízení rozhodnutí. Výsledek insolvenčního řízení bude mít vliv na exekuční řízení tak, že soudní exekutor exekuci provede, anebo bude řízení zastaveno.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, v němž namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Je přesvědčena o tom, že ve stádiu, kdy už bylo rozhodnuto o insolvenci povinné oddlužením, „není na místě ani změna soudního exekutora, ale není na místě ani nařizování exekuce, když o pohledávce oprávněného již bylo rozhodnuto v samotném insolvenčním řízení, a povinná to, co jí uložil insolvenční soud, řádně plní“. Pokud by nebyl návrh na nařízení exekuce zamítnut, povinná by platila oprávněnému nejen z titulu stanovené částky insolvenčním soudem, ale i na základě usnesení Okresního soudu v Klatovech č. j. 27 Nc 3032/2009-6, což je nepřípustné. Povinná je přesvědčena, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného a procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od rozhodovací praxe dovolacího soudu a tato otázka je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, případně dovolacím soudem má být vyřešená právní otázka posouzena jinak. Navrhla, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné.

Povinná napadá dovoláním usnesení, jímž krajský soud potvrdil rozhodnutí okresního soudu o změně osoby provádějícího soudního exekutora v rámci již dříve nařízené exekuce.

Na řešení otázky, že povolil-li insolvenční soud povinné oddlužení, není na místě nařízení exekuce, napadené rozhodnutí nespočívá (§ 237 o. s. ř.). Skutečnost, že po nařízení exekuce bylo schváleno oddlužení povinné plněním splátkového kalendáře, nebrání ani vydání rozhodnutí o pověření jiného soudního exekutora (srov. § 109 odst. 1 písm. c/, § 411 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. a dále například usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 20 Cdo 3794/2012, ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 20 Cdo 2372/2003).

Přípustnost dovolání nezaloží ani námitka případného duplicitního plnění povinnou (z titulu částky stanovené insolvenčním soudem a současně i usnesením Okresního soudu v Klatovech č. j. 27 Nc 3032/2009-6), neboť další průběh exekučního řízení bude záviset na výsledku insolvenčního řízení, navíc ani na řešení této otázky napadené rozhodnutí nespočívá (§ 237 o. s. ř.).

Dovolací soud dovolání jako nepřípustné (§ 243c odst. 1, § 237 o. s. ř.) odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru