Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2908/2020Usnesení NS ze dne 04.11.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2908.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1,3,7 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2908/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 287/19, proti povinnému I. Z., narozenému dne XY, bytem XY, pro nepeněžité plnění, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaromíra France, Exekutorský úřad Jičín, pod sp. zn. 023 EX 01702/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 7. března 2019, sp. zn. 15 Co 103/2019, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci byl dovolatel usnesením Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1950/2019, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 7. března 2019, sp. zn. 15 Co 103/2019, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do patnácti dnů od doručení výzvy.

Dovolatelem požadované osvobození od soudních poplatků pověřený soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, pravomocným usnesením ze dne 18. 10. 2019, č. j. 023 EX 01702/11-412, povinnému nepřiznal, bylo-li odvolání dovolatele proti tomuto usnesení jako opožděné odmítnuto (viz usnesení soudního exekutora ze dne 21. 11. 2019, č. j. 023 EX 01702/11-418, ve spojení s potvrzujícím usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 17. 3. 2020, sp. zn. 15 Co 79/2020).

Protože dovolatel ani po následné výzvě (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sp. zn. 20 Cdo 2908/2020) požadovaný soudní poplatek v dodatečně stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje se zřetelem k tomu, že o takovém procesním následku byl povinný ve shora specifikovaných výzvách poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 11. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru