Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2810/2017Usnesení NS ze dne 26.07.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2810.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2910/17 ze dne 24.01.2018 (přerušeno)
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková

I. ÚS 2910/17 ze dne 30.04.2019 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2810/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny, a soudkyň JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné EKVITA EURO, a. s., se sídlem v Kladně, Jateční č. 1195, identifikační číslo osoby 261 56 806, zastoupené JUDr. Jiřím Kadeřábkem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Michalská č. 4, proti povinnému J. B., P., zastoupenému Mgr. Barborou Slovákovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1535/4, pro 3 493 750 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 27 EXE 68/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 2. 2017, č. j. 24 Co 1/2017-396, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále „odvolací soud“) ze dne 13. 2. 2017, č. j. 24 Co 1/2017-396, jímž bylo k odvolání povinného potvrzeno usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě (dále „soud prvního stupně“) ze dne 6. 10. 2016, č. j. 27 EXE 68/2012-371, o zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce z důvodu, že částku 1 400 000 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 8. 8. 2005, č. 01260/2005, uzavřené mezi právním předchůdcem oprávněné a povinným, předcházející exekučnímu titulu, tj. notářskému zápisu sepsaného notářkou JUDr. Bohumilou Račkovou, dne 16. 11. 2006, sp. zn. NZ 673/2006, N 722/2006, povinný nikdy nepřevzal, odmítl podle § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 - dále o. s. ř. (srov. srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť dovolatel v rozporu se zákonným požadavkem ohledně nezbytných obsahových náležitostí dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř) neuvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 ve spojení s § 237 o. s. ř.). K projednání dovolání přitom nepostačuje ani pouhý odkaz na § 237 o. s. ř. či citace textu uvedené procesní normy, ani námitka, že „soudy obou stupňů se nezabývaly tím, zda je exekuční titul v souladu s kogentními ustanoveními zákona směřující na ochranu spotřebitele“, když až v dovolacím řízení povinný uplatnil novou skutečnost, že mezi právním předchůdcem oprávněné a povinným šlo o spotřebitelský vztah, v něž povinný, coby spotřebitel – slabší strana, je chráněn zákonem, a proto lze mít shora zmíněnou smlouvu o půjče v části smluvních úroků z prodlení a v části o sjednané výši smluvní pokuty za absolutně neplatnou, aniž by z dovolání bylo zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v § 237 o. s. ř. je podle názoru dovolatele splněn (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Za tohoto stavu dovolání povinného trpí vadou obsahu, kterou po uplynutí lhůty k dovolání (§ 240 o. s. ř.) nelze odstranit (srov. § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.) a pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Pokud dovolatel, v souvislosti s uplatněnou novou skutečností o existenci spotřebitelského vztahu, ke které však nelze v dovolacím řízení přihlížet (§ 241a odst. 6 o. s. ř.), poukazuje na judikaturu Nejvyššího soudu k této právní problematice, a dovozuje, že se odvolací soud od ní odchýlil, pak jde o nepřípadný odkaz, neboť tato právní problematika nebyla k přezkumu či řešení vůbec odvolacímu soudu povinným předestřena. Tento dovolací důvod nelze mít za relevantně povinným uplatněný.

Nad rámec tohoto rozhodnutí, je namístě poukázat na výpis z obchodního rejstříku společnosti HFS s. r. o., se sídlem v Praze 3, identifikační číslo osoby 615 06 681, z něhož vyplývá, že právní předchůdkyně oprávněné, ke dni uzavření rozebírané smlouvy o půjčce, spotřebitelské úvěry neposkytovala. Tento předmět činnosti si společnost nechala zapsat až od 4. 12. 2013.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 7. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru