Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2784/2020Usnesení NS ze dne 24.11.2020

HeslaZastavení exekuce
Dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2784.2020.1
Dotčené předpisy

§ 2 předpisu č. 191/2020 Sb.

§ 4 předpisu č. 191/2020 Sb.

§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 2...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2784/2020-157

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného ŠkoFIN s. r. o., se sídlem v Praze 5, Pekařská 6, identifikační číslo osoby 45805369, proti povinnému 1/ M. W., narozenému XY, bytem XY, a 2/ M. W., narozenému XY, bytem XY, oběma zastoupeným JUDr. Vladimírem Fialou, advokátem se sídlem v Praze 3, Křivá 1/2612, pro peněžité plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 1913/2018, o dovolání povinného 1/ proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2020, č. j. 91 Co 336/2019-108, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 9. 8. 2019, č. j. 68 EXE 1913/2018-76, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl návrh povinného 1/ na zastavení exekuce. Odvolací soud shodně jako soud prvního stupně neshledal ve věci důvod pro zastavení exekuce. Exekučním titulem v projednávané věci je výrok soudu o náhradě škody, vydaný v trestním řízení, který je zcela konkrétní, určitý, a tedy vykonatelný. Exekuční soud není oprávněn přezkoumávat závěry trestního soudu ani vady trestního řízení. K námitce, že trestní soud byl vázán závěry dřívějšího civilního rozhodnutí, odvolací soud uzavřel, že v daném civilním řízení nešlo o totožnou věc (nebyl řešen nárok na náhradu škody, ale nárok ze smlouvy resp. z ručitelského závazku).

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný 1/, zastoupen advokátem JUDr. Vladimírem Fialou, tzv. blanketním dovoláním s tím, že je doplní později.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále též „o. s. ř.“.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání.

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále též jen „zákon č. 191/2020 Sb.), zmeškal-li účastník nebo jeho zástupce v občanském soudním řízení lhůtu k provedení úkonu z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které účastníkovi nebo jeho zástupci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit, promine soud zmeškání této lhůty podle § 58 občanského soudního řádu i v případech, ve kterých to zákon jinak vylučuje.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 191/2020 Sb. návrh na prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení z důvodu podle odstavce 1 je třeba podat do 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu, a je třeba s ním spojit i zmeškaný úkon. Lhůta pro podání návrhu podle věty první však neskončí dříve než 15 dnů po ukončení nebo zrušení nouzového stavu.

Podle § 4 odst. 3 zákona č. 191/2020 Sb. žádost o prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí je třeba podat do 7 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu, a je třeba s ní spojit i zmeškaný úkon. Lhůta pro podání žádosti podle věty první však neskončí dříve než 7 dnů po ukončení nebo zrušení nouzového stavu.

Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo právnímu zástupci dovolatele doručeno dne 12. 2. 2020, zákonná lhůta pro podání dovolání podle § 240 odst. 1 o. s. ř. skončila (s ohledem na ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř.) dne 14. 4. 2020. Dovolatel dne 11. 4. 2020 podal prostřednictvím svého zástupce blanketní dovolání s tím, že je blíže odůvodní po pominutí zákazu vycházení v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Nouzový stav trval od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020. Dovolatel své blanketní dovolání dosud nedoplnil a nereagoval ani na výzvu soudu ze dne 8. 7. 2020, č. j. 68 EXE 1913/2018-144, k doplnění dovolání.

Zákonná lhůta k doplnění tzv. blanketního dovolání je lhůtou propadnou (prekluzivní), jejíž zmeškání vede k odmítnutí dovolání, přičemž k opožděnému doplnění dovolání dovolací soud z úřední povinnosti nemůže přihlédnout [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 29 Cdo 25/2005, ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 32 Cdo 1740/2010, nebo ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 25 Cdo 3344/2014 (všechna dostupná na www.nsoud.cz)]. Marným uplynutím prekluzivní lhůty se tak původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými [obdobně viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3379/2015, nebo ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 29 Cdo 25/2005 (dostupná na www.nsoud.cz)].

Protože podané dovolání neobsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř., a to konkrétně vymezení důvodu dovolání, vymezení, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a), a vymezení, čeho se domáhá (dovolací návrh), trpí neodstranitelnými vadami. V daném případě nelze uplatnit ani postup podle § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť dovolatel byl již při sepsání tohoto podání zastoupen advokátem.

Jelikož dovolání trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neobsahuje rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 11. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru