Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2750/2017Usnesení NS ze dne 18.07.2017

HeslaVady podání
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2750.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 6 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2750/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Ivany Kudrnové v exekuční věci oprávněné STAVMAT STAVEBNINY a. s., se sídlem v Praze 8, Na Hlavní č. 18/53, identifikační číslo osoby 25121049, zastoupené JUDr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Majakovského č. 1517/10, proti povinné E. N., B., zastoupené Mgr. Lenkou Žváčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Příkop č. 148/18, za účasti manžela povinné M. N., Č. H., pro 160 894 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Jiřího Komárka, Exekutorský úřad Ždár nad Sázavou, pod sp. zn. 38 Ex 295/15, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. dubna 2017, sp. zn. 20 Co 206/2016, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. dubna 2017, sp. zn. 20 Co 206/2016, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Podle § 241a odst. 3 se důvod dovolání vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolatelka spatřuje přípustnost dovolání v tom, že se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, když uvedl, že přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí soudního exekutora i řízení jeho vydání předcházející a žádné porušení zákona neshledal. Řízení je přitom podle názoru dovolatelky zatíženo vadou, neboť dražební vyhláška byla dovolatelce doručena až společně s usnesením o příklepu a jejímu manželovi nebyla doručena vůbec. Tato námitka však přípustnost dovolání založit nemůže, neboť jde o nepřípustné uplatnění nové skutečnosti, ke které nelze v dovolacím řízení přihlížet (§ 241a odst. 6 o. s. ř.). Dovolatelka proto výše uvedenému požadavku na vymezení přípustnosti dovolání a dovolacího důvodu nedostála, a dovolací soud proto její dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 7. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru