Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2715/2012Usnesení NS ze dne 14.11.2012

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.2715.2012.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 4 o. s. ř.

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2715/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné J. Z., zastoupené JUDr. Richardem Malečkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Pakoměřická 5, proti povinným 1) J. H. a 2) K. H., oběma zastoupeným JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem v Kolíně IV., Politických vězňů 27, pro 58.100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 Nc 850/2006, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. června 2008, č. j. 14 Co 219/2008 - 30, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 6. 2008, č. j. 14 Co 219/2008 - 30, odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“), ve znění účinném do 30. 6. 2009, odvolání povinných proti usnesení ze dne 23. 8. 2006, č. j. 36 Nc 850/2006 - 4, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 nařídil podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 27. 5. 2003, č. j. 8 C 457/2001 - 99, k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 58.100,- Kč s 10 % úrokem z prodlení ročně z částky 58.100,- Kč od 12. 9. 2000 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení ve výši 59.504,75 Kč a k vymožení nákladů exekuce a nákladů oprávněné, které budou určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce, exekuci na majetek povinných, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Jiřího Doležala, Exekutorský úřad Plzeň-jih. Své rozhodnutí odvolací soud odůvodnil závěrem, že námitky uváděné povinnými, týkající se možnosti dohody v případě kontaktu oprávněné a důvodu neplacení vymáhané pohledávky, nejsou skutečnostmi rozhodnými pro nařízení exekuce.

Proti tomuto usnesení podali povinní dovolání, neboť mají za to, že byl naplněn dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Zásadní právní význam přikládají otázce, „zda nařízení exekuce na majetek povinných není v rozporu se zásadou přiměřenosti zakotvenou v § 47 ex. řádu“, neboť v případě, kdy je zřejmé, že jejich majetek nemůže být postižen jiným způsobem, než za porušení zásady přiměřenosti, „stojí za úvahu, aby i v tomto rozhodování byl soud vázán uvedenou zásadou“. Dále namítají, že oprávněná se návrhem na nařízení exekuce „domáhá pohledávky“, kterou již uplatnil prvý oprávněný z exekučního titulu, J. Š. V současné době je tak vedena druhá exekuce pro stejnou pohledávku podle stejného exekučního titulu druhou oprávněnou, což je v rozporu s procesním i hmotným právem. Navrhli, aby usnesení soudů obou stupňů byla zrušena a aby věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolací soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz čl. II., bod 12. zák. č. 7/2009 Sb.) a po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání povinných není podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a § 130 exekučního řádu přípustné.

Přípustnost dovolání podle citovaných ustanovení totiž není způsobilá založit žádná z námitek uplatněných v dovolání, neboť je povinní poprvé uplatnili až v dovolání. Z hlediska § 241a odst. 4 o. s. ř. se tak jedná o nepřípustné novoty, jimiž se dovolací soud nemůže zabývat, jelikož účelem dovolacího řízení je přezkoumání správnosti rozhodnutí odvolacího soudu.

Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu nemá z hlediska námitek uplatněných v dovolání po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř., ve znění účinném do 30. 6. 2009, a dovolání proti němu podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., ve stejném znění, není tudíž přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání povinných podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2012

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru