Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2613/99Usnesení NS ze dne 27.09.2000

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2000:20.CDO.2613.99.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2613/99

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce města P. proti žalovaným 1/ V. M. a 2/ M. M., o zaplacení 12.995,- Kč a přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 27 C 308/98, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29.6.1999, č.j. 13 Co 594/99-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud zastavil odvolací řízení s odůvodněním, že odvolání žalovaných proti rozsudku, jímž je soud prvního stupně zavázal k zaplacení 12.995,- Kč s příslušenstvím, přivolil k výpovědi z nájmu bytu a uložil jim povinnost byt vyklidit do 15-ti dnů od zajištění přístřeší, trpělo vadami, pro něž nebylo možno v odvolacím řízení pokračovat, a které přes výzvu soudu zůstaly neodstraněny.

Žalovaní ve lhůtě podle § 240 odst. 1 o.s.ř. učinili podání, označené sice jakožto odvolání, v němž však označili spisovou značku rozhodnutí odvolacího soudu a uvedli, že „prosí o dovolání\".

Soud prvního stupně, pokládaje toto podání za dovolání, žalované usnesením – kromě jiného – poučil, že v dovolacím řízení je nutné, aby byli zastoupeni advokátem (nemají-li sami právnické vzdělání), kterým musí být dovolání i sepsáno, a vyzval je, aby ve lhůtě třiceti dnů předložili dovolání „řádné\" (jinak bude dovolací řízení zastaveno).

Na toto usnesení, doručené dne 30.9.1999, reagovali žalovaní podáním, jež soudu prvního stupně došlo dne 1.11.1999; zastoupení advokátem nedoložili, uvádějíce, že advokáta při veškerém úsilí „nesehnali\".

Podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď on sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něho jedná, a jím musí být dovolání i sepsáno.

Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Je-li výslovným požadavkem nuceného zastoupení, aby advokátem bylo dovolání i sepsáno, nemůže být, jak správně uvedl soud prvního stupně, bez jeho přiměřeného splnění splněna ani podmínka podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř.

Nedostatek nuceného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatelé - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložili, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; žalobci, který by měl nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. září 2000

JUDr. Vladimír Kurka,v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru