Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2613/2020Usnesení NS ze dne 01.09.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2613.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2613/2020-386

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněného P. Č., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Soňou Illnerovou Pajerovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Dlouhá 705/16, proti povinnému M. K., narozenému XY, bytem v XY, pro 21 360 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 3208/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. února 2019, č. j. 14 Co 18/2019-294, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Ve shora označené věci požádal povinný (dovolatel) podáními ze dne 18. 5. 2019 a ze dne 8. 7. 2019 o ustanovení zástupce a osvobození od soudního poplatku pro řízení ve věci dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. února 2019, č. j. 14 Co 18/2019-294. Jeho žádost byla usnesením soudní exekutorky JUDr. Ivety Glogrové, Exekutorský úřad Praha 4, ze dne 11. 11. 2019, č. j. 126 EX 612/12-111, zamítnuta ve spojení s potvrzujícím usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2020, č. j. 14 Co 18/2019-121.

Protože dovolatel ani po (opakované) výzvě ve znění usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 7. 2020, č. j. 14 EXE 3208/2012-382, požadovaný soudní poplatek z dovolání ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) v dodatečně stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje se zřetelem k tomu, že o takovém procesním následku byl povinný ve shora specifikované výzvě poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

S ohledem na výsledek řízení se dovolací soud rovněž nezabýval ani neodstraněným nedostatkem povinného zastoupení dovolatele pro dovolací řízení (srov. § 241 o. s. ř. ve spojení s ustanoveními § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Nad rámec shora uvedeného se dodává, že proti napadenému usnesení (beztak) není se zřetelem k výši vymáhané pohledávky, k jejímuž příslušenství se nepřihlíží, dovolání přípustné (srov. § 238 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017, dále „o. s. ř.“ - viz část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. 9. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru