Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 258/2017Usnesení NS ze dne 18.07.2017

HeslaNotářský zápis
Exekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.258.2017.1
Dotčené předpisy

§ 71b odst. 2 předpisu č. 358/1992 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 258/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněného M. H., zastoupeného JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem v Brně, Křížová 96/18, proti povinnému S. K., pro 197 951 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem Mgr. Janem Svobodou, Exekutorský úřad Olomouc, pod sp. zn. 164 EX 5253/15, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 10. 2016, č. j. 12 Co 653/2015-19, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc, usnesením ze dne 7. 10. 2015, č. j. 164 EX 5253/15-7, zamítl na základě soudem vydaného pokynu návrh oprávněného na nařízení exekuce v plném rozsahu a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů exekučního řízení. Uvedl, že doložky o opravě zřejmé nesprávnosti v notářské listině připojené k notářskému zápisu č. NZ 406/2015 ze dne 3. 4. 2015 (exekuční titul) nesplňují zákonné náležitosti, neboť postrádají podpisy účastníků, a tudíž není zhojena absence údaje o době plnění v notářském zápise.

Krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora potvrdil. Uzavřel, že notářský zápis sepsaný dne 3. 4. 2015 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou pod sp. zn. NZ 406/2015, N 448/2015, nesplňuje podmínky vykonatelnosti, neboť předmětný notářský zápis nesplňuje formální náležitosti stanovené § 62 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, dál jen „notářský řád“, ani náležitosti ve smyslu § 71a a násl. notářského řádu. Takovýto notářský zápis se svolením vykonatelnosti musí obsahovat přesnou individualizaci oprávněné a povinné osoby, právní důvod plnění (vylíčení rozhodných skutečností), předmět plnění, dobu plnění (přesné a určité určení doby, do které se povinná osoba zavazuje předmět plnění poskytnout oprávněné osobě), a prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu. Uzavřel, že jediný časový údaj je uvedený výhradně v čl. II. předmětného notářského zápisu (nadepsaného jako „Skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá“), který je pouhým vylíčením skutečností podle § 71b odst. 2 písm. c) notářského řádu. V čl. III. nadepsaném jako „Předmět a lhůta splacení dluhu“ však údaj o době plnění zcela absentuje a splatnost není specifikována ani v následujícím článku.

Oprávněný v dovolání namítá, že napadené rozhodnutí spočívá na vyřešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, resp. tato otázka je dovolacím soudem rozhodována rozdílně. Uvádí, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a to zejména v nesprávném výkladu § 71b odst. 2 písm. e) notářského řádu. Dle názoru oprávněného se jedná o zcela jasné a srozumitelné určení doby plnění podle § 71b odst. 2 písm. e) notářského řádu, když je v čl. II. notářského zápisu uvedeno, že „vydlužitel se zavázal vrátit půjčenou částku uvedenou shora nejpozději 31. 6. 2015“. Dále uvádí, že vzhledem k tomu, že má měsíc červen pouze 30 dnů, je zřejmé, že se jedná o chybu v psaní. Oprávněný je toho názoru, že ze strany soudů obou stupňů došlo k přepjatému formalismu, když měly spíše přihlížet ke skutečnému obsahu vůle obou účastníků. V souvislosti s tímto odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2013, sp. zn. II. ÚS 1005/12. Závěrem navrhuje, aby dovolací soud usnesení krajského soudu zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání není přípustné.

Podle § 71b odst. 2 notářského řádu dohoda účastníků musí obsahovat a) označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku (osoby povinné), b) označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny (osoby oprávněné), c) skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá, d) předmět plnění, e) dobu plnění, a f) prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu.

Dle notářského zápisu lze nařídit exekuci tehdy, jestliže splňuje formální náležitosti stanovené pro sepisování notářských zápisů o právních úkonech, jestliže obsahuje dohodu osoby oprávněné (zpravidla věřitele) s osobou povinnou (zpravidla dlužníkem), v níž jsou přesně individualizovány oprávněná a povinná osoba a vyznačeny právní důvod plnění (tj. vylíčeny rozhodné skutečnosti, na nichž se plnění zakládá), předmět plnění (tj. přesný obsah a rozsah plnění) a doba plnění (tj. přesně a určitě určena doba, do které se povinná osoba zavazuje předmět plnění poskytnout oprávněné osobě), a jestliže osoba povinná v něm svolila k vykonatelnosti (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2000). Existence konkrétní formální vady notářského zápisu (logicky zásadně takové, kterou lze označit za pochybení notáře při vyhotovení zápisu), včetně nedostatku vymezení přesně a určitě určené doby, do které se povinná osoba zavazuje předmět plnění poskytnout oprávněné osobě, má vždy za následek materiální nevykonatelnost notářského zápisu (srov. citované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1872/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. 26 Cdo 628/2014).

V projednávané věci oprávněný podal návrh na nařízení exekuce na majetek povinného na základě exekučního titulu - notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti sepsaného dne 3. 4. 2015 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou pod sp. zn. NZ 406/2015, N 448/2015. V předmětném notářském zápisu v článku II., nazvaném jako Skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, je uvedeno, že účastníci shodně prohlašují, že je mezi nimi nesporné, že dne 01. 04. 2015 pan M. H., jako zapůjčitel, a pan S. K., jako vydlužitel, uzavřeli Smlouvu o zápůjčce na částku 197 951 Kč, která byla vyplacena panu S. K. v hotovosti k jeho rukám složena před podpisem této smlouvy. Ve smlouvě o zápůjčce se pan S. K., jako vydlužitel, zavázal vrátit půjčenou částku uvedenou shora nejpozději do 31. 06. 2015 (slovy: třicátého prvého června roku dva tisíce patnáct). Půjčka byla sjednána jako bezúročná. V následujícím článku III., nazvaném jako Předmět a lhůta splacení dluhu, je uvedeno, že pan S. K., jako osoba povinná, se tímto v souladu se Smlouvou o půjčce ze dne 01. 04. 2015 zavazuje a je povinen zaplatit panu M. H., jako osobě oprávněné, částku 197 951 Kč. Notářka dne 10. 8. 2015 připojila k notářskému zápisu doložku o opravě zřejmé nesprávnosti v notářské listině, kterou opravila nesprávnost na straně druhé v prvním řádku textu „zavázal vrátit půjčenou částku uvedenou shora nejpozději 31. 06. 2015“ na správné znění „zavázal vrátit půjčenou částku uvedenou shora nejpozději 30. 06. 2015“. K notářskému zápisu byla dále dne 3. 9. 2015 připojena další doložka o opravě zřejmé nesprávnosti v notářské listině, kterou notářka na straně druhé v článku III. opravila tuto nesprávnost „pan S. K., jako osoba povinná, se tímto v souladu se Smlouvou o půjčce ze dne 01. 04. 2015 zavazuje a je povinen zaplatit panu M. H., jako osobě oprávněné, částku 197 951 Kč“ na správné znění „pan S. K., jako osoba povinná, se tímto v souladu se Smlouvou o půjčce ze dne 01. 04. 2015 zavazuje a je povinen zaplatit panu M. H., jako osobě oprávněné, částku 197 951 Kč, a to k datu 30. 06. 2015“.

Jestliže odvolací soud dospěl k závěru, že notářský zápis je nevykonatelný, protože v čl. III. není údaj o době plnění vůbec uveden, není uveden ani v článku IV. nazvaném jako Prohlášení o svolení k přímé vykonatelnosti, a odkaz na čl. II nemá žádnou relevanci (aniž by hodnotil případný dopad uvedení neexistujícího data 31. 6. 2015 v článku II. na vykonatelnost notářského zápisu), je jeho závěr zcela v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu. Přitom skutečnost, že doložky o opravě zřejmé nesprávnosti postrádají podpisy všech osob uvedených v § 59 odst. 3 notářského řádu, a proto nejsou způsobilé ovlivnit formální obsah notářského zápisu, oprávněný v dovolání nenapadá.

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru