Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 256/2020Usnesení NS ze dne 05.02.2020

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.256.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 256/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněného P. Š., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem se sídlem v Plzni, Kardinála Berana č. 967/8, proti povinné K. Č., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. MUDr. Zdeňkem Kubicou, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 1, pro 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 108 EX 4573/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. srpna 2018, sp. zn. 56 Co 411/2017, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň-město (dále jen „soudní exekutor“), usnesením ze dne 11. října 2017, č. j. 108 EX 4573/14-166, rozhodl mimo jiné o výsledné ceně dražených nemovitých věcí povinné, a to tak, že výsledná cena se určuje částkou 2 821 000 Kč. Soudní exekutor rozhodl o výsledné ceně na základě ocenění provedeného znaleckým ústavem Znalecká společnost s. r. o.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 22. prosince 2017, sp. zn. 56 Co 411/2017, k odvolání povinné shora uvedené usnesení soudního exekutora potvrdil. Uvedl, že shledal znalecký posudek ze dne 9. října 2017, č. ZP-14765, vypracovaný znaleckým ústavem Znalecká společnost s. r. o., určitým a přesvědčivým a zcela odpovídajícím požadovanému zadání a soudním exekutorem na základě tohoto posudku stanovenou cenu za správnou. Námitky povinné týkající se osoby znalce, stejně jako námitky podjatosti znalce (znaleckého ústavu), posoudil jako nedůvodné, neboť soudní exekutor tyto námitky již svým usnesením ze dne 14. září 2017, č. j. 108 EX 04573/14-161, zamítl.

K dovolání povinné Nejvyšší soud shora označené usnesení odvolacího soudu usnesením ze dne 17. července 2018, sp. zn. 20 Cdo 1484/2018, zrušil a věc odvolacímu soudu vrátil k dalšímu řízení. Dospěl k závěru, že odvolací soud pochybil, pokud se nezabýval námitkou podjatosti znaleckého ústavu uplatněnou povinnou v odvolání do usnesení soudního exekutora o výsledné ceně.

Krajský soud v Plzni opětovně rozhodl usnesením ze dne 31. srpna 2018, sp. zn. 56 Co 411/2017, a to tak, že výše uvedené usnesení soudní exekutora potvrdil. Znalecký posudek shledal určitým a přesvědčivým, zcela odpovídajícím požadovanému zadání a exekutorem pak stanovenou výslednou cenu za správnou s tím, že ta bude východiskem pro nejnižší podání. Námitku povinné proti osobě znalce odvolací soud považoval za nedůvodnou, přičemž odkázal na argumentaci dovolacího soudu v usnesení ze dne 17. července 2018, sp. zn. 20 Cdo 1484/2018. Taktéž námitku podjatosti znaleckého ústavu shledal nedůvodnou, když povinná tvrzenou podjatost založila na pouhé spekulaci o možném nadstandardním vztahu znaleckého ústavu se soudním exekutorem, příp. i s oprávněným, aniž by tento vztah blíže konkretizovala. Znalecký ústav i soudní exekutor popřeli jakýkoli důvod pochybovat o nepodjatosti znaleckého ústavu. Ve vztahu k oprávněnému pak dodal, že ten, ani znalecký ústav, nerozhodují o tom, kdo bude ustanoven k vypracování znaleckého posudku.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, jehož přípustnost spatřuje ve skutečnosti, že napadené usnesení závisí na vyřešení dvou právních otázek, a to otázky č. 1, zda může být znalecký posudek vypracovaný znalcem, vůči jehož osobě byly vysloveny námitky podjatosti, se kterými se soud při svém rozhodování nezabýval a nevypořádal, způsobilým důkazem, a otázky č. 2, zda má soud povinnost vypořádat se v odůvodnění rozhodnutí se všemi právně relevantními námitkami účastníky v průběhu řízení u něho vedeného a vyjádřit jejich posouzení přesvědčivým způsobem v odůvodnění rozhodnutí. K oběma otázkám přitom povinná uvedla, že již byly vyřešeny usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2018, sp. zn. 20 Cdo 1484/2018, kterým dovolací soud odvolacímu soudu uložil, aby se přesvědčivě vypořádal s odvolacími námitkami ve vztahu k podjatosti znalce (znaleckému ústavu). Odvolací soud se dle jejího názoru opětovně s námitkami povinné nevypořádal přesvědčivě, když jeho odůvodnění je ryze formalistické, nepřezkoumatelné a nadto nelogické. Navrhla proto, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.

Povinná spatřuje přípustnost dovolání v tom, že odvolací soud se neřídil závazným právním názorem Nejvyššího soudu vysloveným ve svém zrušujícím usnesení ze dne 17. července 2018, sp. zn. 20 Cdo 1484/2018. Tomu ovšem nelze přisvědčit, neboť se odvolací soud v napadeném usnesení zabýval již všemi jejími námitkami vznesenými v odvolání, přičemž žádné další námitky povinná neuplatnila. K otázce č. 1 je třeba poznamenat, že odvolací soud se s námitkou podjatosti znaleckého ústavu vypořádal dostatečně, a to zejména s ohledem na skutečnost, že povinná se ve své námitce omezila na pouhé blíže nekonkretizované tvrzení o možném nadstandardním vztahu znaleckého ústavu s exekutorem, příp. i oprávněným.

Otázkou č. 2 povinná namítá možné vady řízení. K těmto námitkám ovšem dovolací soud nemůže přihlédnout, neboť poukaz na možné vady řízení není sám o sobě způsobilý založit přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř.; dovolací soud by se jimi mohl zabývat až tehdy, pokud by byla dána přípustnost dovolání, a o takový případ v projednávané věci nejde.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. 2. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru