Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2549/2013Usnesení NS ze dne 26.11.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
Rozhodčí doložka
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2549.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 39 obč. zák.

§ 40 odst. 1 písm. c) předpisu č. 120/2001 Sb. ve znění od 31.12.2012

§ 237 o. s. ř. ve zně...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2549/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné RCI Financial Services, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Michli, Želetavská 1525/1, identifikační číslo osoby 257 22 328, zastoupené Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, proti povinnému J. H., pro 87.069,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 25 EXE 964/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2013, č. j. 30 Co 34/2013 - 30, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2013, č. j. 30 Co 34/2013 - 30, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. zejména usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 10. července 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, v němž Nejvyšší soud dospěl k závěru, že je třeba se odchýlit od závěru vysloveného v rozhodnutích ze dne 22. září 2005, sp. zn. 20 Cdo 2857/2008, a ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 20 Cdo 3284/2008, publikovaného pod číslem 83/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že „jiná situace by nastala v případě, že by rozhodčí smlouva uzavřena byla, byť neplatně. V takovém případě by pravomoc rozhodce k vydání rozhodčího nálezu založena byla; obrana žalovaného by spočívala v podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu“, a v němž přijal závěr, že „nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení (přičemž podle judikatury Nejvyššího soudu - srov. usnesení tohoto soudu ze dne 28. července 2011, sp. zn. 20 Cdo 2227/2011 - takový závěr platí i bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal)“; dále srov. např. též rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 20 Cdo 999/2013, ze dne 26. září 2013, sp. zn. 20 Cdo 653/2013, ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 20 Cdo 3755/2012, či ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 2568/2013) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání oprávněné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru