Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2393/2012Usnesení NS ze dne 26.06.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2393.2012.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2393/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné SOLAR-STOP s. r. o., se sídlem v Praze 10, U hodin 122, identifikační číslo osoby 615 04 050, zastoupené Mgr. Pavlem Letáčkem, advokátem se sídlem v Praze, Slezská 949/32, proti povinnému 1/ KRAPP s. r. o., se sídlem v Praze 9, Ocelářská 1354/35, identifikační číslo osoby 271 11 407, zastoupenému JUDr. Janem Bacílkem, advokátem se sídlem v Kladně, T. G. Masaryka 108, a 2/ M. K., t. č. v konkursu, pro peněžité plnění, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 56 EXE 652/2010, o dovolání povinných 1/ a 2/ proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. února 2012, č. j. 19 Co 298/2011-74, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení ze dne 31. srpna 2010, č. j. 56 EXE 652/2010-31, kterým soud prvního stupně nařídil exekuci podle blíže specifikovaného rozhodčího nálezu a jejím provedením pověřil Mgr. Tomáše Pospíchala, soudního exekutora Exekutorského úřadu Nymburk.

Rozhodnutí odvolacího soudu – ač řádně poučeni o jeho nepřípustnosti – napadli povinní dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. července 2009 do 31. prosince 2012 (viz. článek II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 6. části první zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle Části první, Čl. II Přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. července 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. červenci 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. července 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. července 2009 do 31. 12. 2012 nebylo dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce). Jestliže tedy v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinných 9. února 2012, dovolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O nákladech řízení se rozhoduje podle § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru