Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2378/2020Usnesení NS ze dne 11.08.2020

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2378.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2378/2020-327

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl přesedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. W., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Hanou Sayehovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Sokolská třída č. 1925/49, proti povinné UNIMEX-INVEST, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Svojsíkova č. 1596/2, identifikační číslo osoby 25872117, pro nepeněžité plnění, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 91 E 55/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. června 2019, č. j. 66 Co 287/2019-277, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

1. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19. června 2019, č. j. 66 Co 287/2019-277, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. prosince 2018, č. j. 91 E 55/2015-243 (výrok I.), kterým bylo rozhodnuto, že povinnému se k vynucení splnění povinnosti ukládá pokuta ve výši 60 000 Kč k zaplacení České republice – Okresnímu soudu v Ostravě do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok I.), a že povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů spojených s prováděním výkonu rozhodnutí 1 050 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právní zástupkyně oprávněné (výrok II.), a rozhodl, že povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů odvolacího řízení 1 050 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právní zástupkyně oprávněné (výrok II.).

2. Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dne 24. 3. 2020 včasným dovoláním (ve znění jeho doplnění ze dne 6. 4. 2020), které nebylo sepsáno advokátem, aniž by sama dovolatelka měla právnické vzdělání.

3. Okresní soud v Ostravě proto usnesením ze dne 16. 4. 2020, č. j. 91 E 55/2015-303, doručeným dne 25. 5. 2020, vyzval povinnou, aby si pro dovolací řízení v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti napadenému rozhodnutí, a to do deseti dnů od doručení tohoto usnesení, přičemž lhůta k odstranění nedostatku povinného zastoupení uplynula dne 4. 6. 2020. Povinná na tuto výzvu zareagovala dne 4. 6. 2020 (poslední den lhůty) tak, že prostřednictvím své datové schránky zaslala Okresnímu soudu v Ostravě podání, ve kterém uvedla, že si pro podání dovolání zvolila advokáta a v příloze zasílá plnou moc. Tato plná moc ovšem nebyla podepsána ani povinnou ani advokátem, kterého si pro podání dovolání v této věci měla zvolit. Dne 5. 6. 2020, tedy den po lhůtě k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení, zaslal povinnou zvolený advokát Mgr. Tomáš Gurecký, soudu I. stupně podepsanou plnou moc společně s dovoláním.

4. Řádná plná moc udělená dovolatelkou advokátovi byla soudu předložena až po uplynutí stanovené lhůty [§ 241b odst. 3, část věty druhé před středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“]. Podmínka dovolacího řízení stanovená v § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak přes opatření provedené soudem I. stupně ve stanovené lhůtě splněna nebyla (k propadné povaze této lhůty srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1339/2016, ze dne 4. 4. 2017, sp. zn. 30 Cdo 268/2017, a ze dne 16. 8. 2018, sp. zn. 32 Cdo 5292/2016) a původně odstranitelná vada se stala vadou neodstranitelnou.

5. Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

6. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 8. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru