Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 231/2020Usnesení NS ze dne 10.03.2020

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.231.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 231/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky – Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze 1, Karmelitská č. 377/19, identifikační číslo osoby 00024589, proti povinnému B. V., narozenému XY, bytem XY, pro 5 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, pod sp. zn. 099 EX 1561/19, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. října 2019, č. j. 28 Co 268/2019-48, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 23. 10. 2019, č. j. 28 Co 268/2019-48, potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, ze dne 6. 6. 2019, č. j. 099 EX 1561/19-26, kterým soudní exekutor odmítl podání povinného ze dne 27. 5. 2019 v části navrhovaného odkladu pro nedostatek náležitostí v prokázání jeho důvodnosti.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, a to navzdory poučení, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné [srov. § 238 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“]. V dovolání dovolatel současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud nato dovolatele vyzval usnesením ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. 20 Cdo 231/2020, k zaplacení soudního poplatku z dovolání a poučil jej o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno, a dále, že je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (§ 11a zákona č. 549/1991 Sb.). Povinný na tuto výzvu dovolacího soudu zareagoval svou další žádostí o osvobození od soudních poplatků.

V projednávané věci podal dovolatel dovolání proti usnesení, kterým bylo odmítnuto jeho podání ze dne 27. 5. 2019 v části návrhu na odklad exekuce; současně je exekuce vedena pro peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč (srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena; srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 20 Cdo 4188/2017). Dovolání v těchto případech není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) a d) o. s. ř. přípustné, neuplatní se proto podle § 11a zákona č. 549/1991 Sb. ani osvobození od soudních poplatků.

Vzhledem k tomu, že povinný ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, dovolací soud k jeho žádostem o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce nepřihlížel a dovolací řízení v souladu s předchozím poučením podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 3. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru