Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2153/2019Usnesení NS ze dne 13.08.2019

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.2153.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2153/2019-67

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné K. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Zdeňkem Pokorným, advokátem se sídlem v Brně, Anenská 8, proti povinným 1/ V. B., narozenému XY, bytem XY, t. č. v Břeclavi, Věznice Břeclav, Za Bankou 3087/3, a 2/ H. B., narozené XY, bytem XY, t. č. v Brně, Vazební věznice Brno, Jihlavská 12, pro 9 480 Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 890/2013, o dovolání povinných 1/ a 2/ proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2018, č. j. 26 Co 295/2018-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 10. 10. 2018, č. j. 26 Co 295/2018-41, k odvolání oprávněné změnil usnesení Okresního soudu v Břeclavi ze dne 23. 5. 2018, č. j. 55 EXE 890/2013-28, tak, že povinné zavázal zaplatit společně a nerozdílně na náhradě nákladů exekuce soudnímu exekutorovi 7865 Kč a oprávněné 3150 Kč a dále na náhradě nákladů odvolacího řízení oprávněné 800 Kč.

Rozhodnutí krajského soudu napadli oba povinní dovoláním, a to navzdory poučení, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (srov. § 238 odst. 1 písm. h/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“). Nato Nejvyšší soud oba dovolatele vyzval usnesením ze dne 9. 7. 2019, č. j. 20 Cdo 2153/2019-67 a 68, k zaplacení soudního poplatku z dovolání a poučil je o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, dovolací řízení bude zastaveno, a dále, že je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (§ 11a zákona č. 549/1991 Sb.). Dovolatelé ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradili, pouze podáním ze dne 22. 7. 2019 požádali o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud k žádosti o osvobození nepřihlížel a v souladu s předchozím poučením dovolací řízení zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 7. 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru