Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2142/2013Usnesení NS ze dne 21.08.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2142.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2142/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné P. B., zastoupené A. B., proti povinnému V. B., zastoupenému JUDr. Martinem Buriánem, advokátem se sídlem v Brně, Veselá 164/14, pro dlužné výživné ve výši 282.450,- Kč a pro běžné výživné, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 96 Nc 401/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. srpna 2012, č. j. 20 Co 234/2012 - 56, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 30. 9. 2011, č. j. 96 Nc 401/2008 - 39, jímž Městský soud v Brně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř., nařízené usnesením téhož soudu ze dne 30. 1. 2008, č. j. 96 Nc 401/2008 - 4. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že nejsou splněny podmínky pro zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř., neboť i když povinný poukazoval na své nepříznivé finanční poměry, má majetek, z něhož lze vymáhanou pohledávku uspokojit. Současně konstatoval, že „pokud jde o návrh povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů, toto řízení bylo usnesením ze dne 6. 12. 2011, č. j. 96 Nc 401/2008 - 46, zastaveno a usnesení nabylo právní moci dne 8. 2. 2012“.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání (doplněné prostřednictvím ustanoveného zástupce podáním ze dne 17. 6. 2013). Cituje dovolací důvody podle § 241a odst. 2 písm. a), b) o. s. ř. a namítá, že v průběhu celého exekučního řízení podával návrhy (ze dne 28. 6. 2011 a dne 28. 11. 2011) na ustanovení zástupce z řad advokátů, avšak jeho žádosti bylo vyhověno až usnesením Městského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2013, č. j. 96 Nc 401/2008 - 69. Domnívá se, že tím, že nebyl řádně a včas soudem prvního stupně poučen o možnosti žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř., bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. Má za to, že v případě řádného poučení a následného ustanovení zástupce z řad advokátů mohl již dříve před soudy obou stupňů uplatnit prostřednictvím příslušných návrhů svá práva a dosáhnout tím procesního úspěchu ve sporu, což však bylo nesprávným postupem soudů obou stupňů povinnému znemožněno. Navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil „soudu prvního stupně“ k dalšímu řízení.

Dovolací soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.) a po přezkoumání věci podle § 242 o. s. ř. dospěl k závěru, že dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (toto ustanovení bylo sice zrušeno nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 28. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, uplynutím dne 31. 12. 2012, přičemž podle závěru uvedeného v nálezu téhož soudu ze dne 6. března 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, zůstává pro posouzení přípustnosti dovolání podaných do 31. prosince 2012 i nadále použitelné) ve spojení s § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. a s § 130 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. není přípustné.

Povinný argumenty ve prospěch názoru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. nevznesl, a ani hodnocením námitek obsažených v dovolání k závěru o splnění této podmínky dospět nelze, když ve skutečnosti uplatnil pouze dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. [pouhá citace textu ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. není řádným uplatněním tohoto dovolacího důvodu; k tomu srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. 29 Odo 1098/2003]. Z hlediska přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je však tato dovolací výhrada bezvýznamná, neboť k vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dovolací soud přihlédne, jen je-li dovolání přípustné (viz § 242 odst. 3 o. s. ř. a § 237 odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12 2012; dále srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2006, sp. zn. 20 Cdo 3028/2005, nebo usnesení téhož soudu ze dne 14. ledna 2010, sp. zn. 20 Cdo 3254/2009). O situaci, že by dovolatelem uplatněný dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. směřoval k podmínce existence právní otázky zásadního významu, se v daném případě nejedná (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2004, pod číslem 132, nebo v usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 7. března 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2006, pod číslem 130).

Pouze pro úplnost dovolací soud podotýká, že nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání jeho přípustnost nezakládá (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

Z uvedeného vyplývá, že usnesení odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 a dovolání povinného proti němu podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 a § 130 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. není tudíž přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5, věta první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru