Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2139/2017Usnesení NS ze dne 19.06.2017

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
Vykonatelnost rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2139.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2683/17 ze dne 15.05.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Ludvík David


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2139/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné MONETA Auto, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1422/1a, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída č. 15/16, proti povinnému Ing. M. Š., S., zastoupenému Mgr. Evou Decroix, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Jiráskova č. 2159/25, pro 134 674,88 Kč s příslušenstvím, vedeném u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 Ex 33135/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 3. května 2016, sp. zn. 54 Co 947/2015, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě usnesením ze dne 3. května 2016, sp. zn. 54 Co 947/2015, potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov (s účinností od 1. 4. 2016 byl do příslušného exekutorského úřadu jmenován soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha), ze dne 3. listopadu 2015, č. j. 103 Ex 33135/12-100, o dražební vyhlášce o provedení elektronické dražby nemovité věci.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, ve kterém namítá, že odvolací soud se odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, neboť neshledal námitky povinného, že ve věci dosud nebylo rozhodnuto o odvolání povinného proti exekučnímu titulu, důvodnými. Exekuce je podle názoru povinného vedena na základě nepravomocného a nevykonatelného exekučního titulu, a měla by proto být zastavena.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) - dále jen „o. s. ř“, a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

Vykonatelností exekučního titulu se Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi opakovaně zabýval a zdůraznil, že soud musí v každém stadiu exekučního řízení najisto postavit, zda titul je vykonatelný. Bylo-li proti němu podáno odvolání, popř. odpor či námitky, exekuční soud buď vyčká rozhodnutí nalézacího soudu o tomto opravném prostředku, anebo otázku, zda byl opravný prostředek podán včas, posoudí sám (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2207/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročník 2005, pod číslem 166, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 20 Cdo 1738/2007).

Dovolatel se mýlí, namítá-li, že exekuční titul, jímž je v dané věci rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 11. května 2011, č. j. 9 EC 295/2010-87, nenabyl právní moci a nestal se vykonatelným, neboť (jak vyplývá ze spisu soudního exekutora a z pravomocného usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 22. května 2013, č. j. 54 Co 110/2013-47, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce) exekuční titul ve výroku I. (ukládající povinnému vymáhanou povinnost) nabyl právní moci dne 22. června 2011 a stal se vykonatelným dne 16. července 2011, přičemž o odvolání povinného rozhodl Okresní soud v Jihlavě, který jej usnesením ze dne 9. srpna 2011, č. j. 9 EC 295/2010-102, odmítl.

Závěr odvolacího soudu, že námitky povinného ohledně nedostatku právní moci a vykonatelnosti exekučního titulu jsou nedůvodné, je proto správný. Namítá-li dále povinný, že odvolací soud nezohlednil jeho návrh na zastavení exekuce, dovolací soud se danou námitkou nemohl zabývat, neboť dovolatel nijak nespecifikoval, o který návrh na zastavení exekuce se jedná.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 6. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru