Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 212/2017Usnesení NS ze dne 17.01.2017

HeslaDovolání
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.212.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 odst. 1 o. s. ř.

§ 138 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1118/17
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 212/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou ve věci navrhovatelky T. R., označené jako obnova řízení a pro zmatečnost i nesprávný postup a dovolání neplatnosti právních úkonů, o žádosti navrhovatelky na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2016, č. j. 21 Co 399/2016-115, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

K odvolání navrhovatelky Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 21. 10.2016, č. j. 21 Cdo 399/2016-115, potvrdil usnesení ze dne 15. 9. 2016, č. j. 10 Nc 14/2015-108, kterým jí Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně) nepřiznal osvobození od soudních poplatků a neustanovil jí zástupce z řad advokátů (pro dovolací řízení).

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka (dovolatelka) – nezastoupena advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví. Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Podle § 30 odst. 2 o.s.ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka podala (včasné) dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž jí soud prvního stupně nepřiznal osvobození od soudních poplatků a neustanovil jí zástupce z řad advokátů (pro dovolací řízení), dovolací soud sám posoudil, zda vskutku splňuje či nesplňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 30 a § 138 o.s.ř. Dospěje-li dovolací soud k závěru, že dovolatel, který nevyhověl požadavku povinného zastoupení, splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 o.s.ř., pak mu ho sám ustanoví; v opačném případě, tedy dospěje-li k závěru, že předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů nejsou splněny a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení, dovolací řízení zastaví (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 20. března 2014 sp. zn. 26 Cdo 3418/2013, z 23. července 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a z 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V posuzovaném případě nebyla dovolatelka, která je fyzickou osobou, při podání dovolání proti usnesení soudu prvního stupně zastoupena advokátem. Dovolací soud – s přihlédnutím k obsahu spisu – sdílí názor, který odvolací soud přijal v napadeném usnesení, že jde o bezúspěšné uplatňování či bránění práva, protože takovému dovolání nemůže být vyhověno.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku – dovolání – proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a,§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Za této situace nelze u ní pokládat za splněné předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. Šetření o majetkových poměrech dovolatelky tak nebylo ani potřeba. Jelikož dovolatelka ani přes výzvu soudu prvního stupně (usnesení ze dne 11. 6. 2015, č. j. 10 Nc 14/2015-47), která jí byla doručena dne 16. 6. 2015, neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 241 a § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru