Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1973/2013Usnesení NS ze dne 14.08.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1973.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1973/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné CORTEX, spol. s r.o., se sídlem v Kroměříži, Riegrovo nám. 246, identifikační číslo osoby 469 63 758, zastoupené JUDr. Ctiborem Palichem, advokátem se sídlem v Kroměříži, Riegrovo nám. 246, proti povinnému Ing. M. R., zastoupenému Mgr. Vítem Reichmannem, advokátem se sídlem v Brně, Radnická 1, pro 216.594,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 4 EXE 627/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. února 2013, č. j. 58 Co 384/2012 - 147, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 15. 5. 2012, č. j. 4 EXE 627/2010 - 125, zamítl návrh povinného ze dne 14. 7. 2010 na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 26. 5. 2010, č. j. 4 EXE 627/2010 - 13.

K odvolání povinného Krajský soud v Brně shora označeným usnesením usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný včas podaným blanketním dovoláním, doplněným podáním doručeným soudu prvního stupně dne 10. 6. 2013.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 7., části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 25. února 2013, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013 (dále jen „o. s. ř.“), a dospěl k závěru, že dovolání trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Podle odstavce 3 uvedeného ustanovení se důvod dovolání vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto posouzení. Podle odstavce 4 tohoto ustanovení v dovolání nelze poukazovat na podání, která dovolatel učinil za řízení před soudem prvního stupně nebo v odvolacím řízení.

Podle § 241b odst. 3, věty první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Přitom ustanovení § 43 o. s. ř. pro dovolací řízení neplatí (§ 243b o. s. ř.).

Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání; je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

V posuzovaném případě bylo usnesení odvolacího soudu povinnému (resp. jeho zástupci) doručeno dne 27. 3. 2013, lhůta pro podání dovolání a případné doplnění jeho chybějících náležitostí tak uplynula dne 27. 5. 2013 (§ 240 odst. 1 o. s. ř.; o žádnou ze situací uvedených v odst. 3 tohoto ustanovení se v dané věci nejedná). Doplnění dovolání bylo soudu prvního stupně doručeno až dne 10. 6. 2013, tedy po uplynutí lhůty k podání dovolání, a nelze k němu tudíž přihlížet. V blanketním dovolání podaném dne 22. 5. 2013 povinný nevymezil důvod dovolání (jímž může být pouze nesprávné právní posouzení věci), neuvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a), ani čeho se domáhá (dovolací návrh) a v zákonné lhůtě tyto vady dovolání (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) neodstranil.

Nejvyšší soud proto dovolání povinného, jež trpí výše uvedenými vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. za užití § 243f odst. 2 o. s. ř.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. srpna 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru