Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1967/2020Usnesení NS ze dne 18.08.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1967.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1,3 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 1967/2020-402

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněného T. M., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Tomášem Roubíkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Voctářova 2500/20a, proti povinné D. K., narozené XY, bytem XY, pro 158 653,90 Kč s příslušenstvím, o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 2368/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2020, č. j. 10 Co 508/2019-357, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Ve shora označené věci byla povinná usnesením Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 2020, č. j. 20 Cdo 1967/2020-377, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále „odvolací soud“) ze dne 27. února 2020, č. j. 10 Co 508/2019-357, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatelka vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, byla-li o takovém procesním následku dovolatelka ve výzvě poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

Dovolací soud se již nezabýval opakovanou žádostí povinné o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce se zřetelem k tomu, že usnesením odvolacího soudu, jež povinná napadá dovoláním, bylo právě o těchto otázkách rozhodnuto (tak, že návrhům povinné odvolací soud nevyhověl), je-li třeba zdůraznit, že dovolatelka ke svým poměrům žádné nové skutečnosti netvrdí a že dovolání o uvedených otázkách není přípustné ex lege (srov. § 238 odst. 1 písm. i/ a písm. j/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 8. 2020

JUDr. Aleš Zezula předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru