Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1965/2012Usnesení NS ze dne 09.08.2012

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.1965.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1965/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4, identifikační číslo osoby 411 97 518, proti povinnému Ing. J. B., za účasti manželky povinného J. Z., pro 184.927,- Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 1 Nc 255/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. ledna 2012, č. j. 12 Co 379/2010 - 196, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík, Exekutorský úřad Hodonín, usnesením ze dne 1. 9. 2009, č. j. 007 EX 1134/06 - 160, určil podle § 336a o. s. ř. cenu nemovitostí specifikovaných pod body 1-6 usnesení a cenu věcného břemene; současně podle § 139 odst. 2 o. s. ř. rozhodl o znalečném ustanoveného znalce.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30. 1. 2012, č. j. 12 Co 379/2010 - 196, usnesení soudního exekutora v napadených výrocích I. až VI. v jejich části ohledně ceny nemovitostí, práv a závad spojených s nemovitostmi, závad, které prodejem v dražbě nezaniknou“ a výsledné ceny nemovitostí specifikovaných pod body 1), 2), 4) a 5) potvrdil s tím, že na těchto nemovitostech neváznou žádná práva či závady, tedy ani závady, které jejich prodejem v dražbě nezaniknou (výrok I.), a ve zbývajících částech napadených výroků ohledně nemovitostí specifikovaných pod body 3) a 6) je zrušil a věc vrátil soudnímu exekutorovi k dalšímu řízení (výrok II.).

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, doplněné podáním ze dne 22. 3. 2012, (aniž byl při těchto úkonech zastoupen advokátem), v němž navrhl, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno, neboť exekuce na majetek uvedený v tomto rozhodnutí neměla být nařízena.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 30. ledna 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení, jímž byla podle § 336a odst. 1, 2 o. s. ř. určena cena nemovitostí, práv a závad spojených s nemovitostmi, závad, které prodejem v dražbě nezaniknou, a jímž byla určena výsledná cena nemovitostí, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani z ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť napadené usnesení ve výroku I. není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu „věc sama“ srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a ve vztahu k usnesení, jímž byla podle § 336a odst. 1 o. s. ř. určena cena nemovitostí srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2010, sp. zn. 20 Cdo 4104/2009, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2006, sp. zn. 20 Cdo 2475/2005). Proti výroku II. usnesení odvolacího soudu, jímž částečně zrušil usnesení soudního exekutora a věc mu v uvedeném rozsahu vrátil k dalšímu řízení, občanský soudní řád nepřipouští (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1800/2006).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. srpna 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru