Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 192/2021Usnesení NS ze dne 16.02.2021

HeslaExekuce
Výživné
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.192.2021.1
Dotčené předpisy

§ 30 předpisu č. 292/2013 Sb.

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 192/2021-1053

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněných a/ nezletilého AAAAA, narozeného XY, bytem XY, a b/ nezletilé BBBBB, narozené XY, bytem XY, obou zastoupených opatrovníkem JUDr. Vladimírem Bekem, advokátem se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Svatohavelská 95, za účasti matky Ing. Blanky Martincové, narozené 18. 8. 1974, bytem v Solnici, Vašátkova 34, právně zastoupené JUDr. Gabrielou, Vilímkovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, ČSA 394, proti povinnému A. V., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Vítem Hrnčiříkem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Praze 10, Šrobárova 2002/40, pro dlužné a běžné výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 54 EXE 3062/2010, o dovolání matky oprávněných a povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2020, č. j. 19 Co 331/2019-787, ve znění opravného usnesení ze dne 18. 6. 2020, č. j. 19 Co 331/2019-924, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 3. 2020, č. j. 19 Co 331/2019-787, rozhodl o odvolání povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 8. 4. 2019, č. j. 54 EXE 362/2010-675, ve věci exekuce, vedené soudním exekutorem JUDr. Tomášem Voborníkem, Exekutorský úřad Pardubice, pro dlužné a běžné výživné nezletilých dětí povinného. Povinný a matka oprávněných napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 30 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), není dovolání přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé tohoto zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.

Právní úprava (ne)přípustnosti dovolání proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle hlavy páté části druhé z. ř. s. se s účinností od 1. 1. 2014 přesunula z ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (podle kterého dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení) do citovaného § 30 z. ř. s. (k tomu srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1049/2015).

Jelikož v posuzované věci jde právě o exekuci ve věci výživného pro nezletilé děti, upravené v hlavě páté části druhé z. ř. s. (§ 511 a násl. z. ř. s.) a současně se nejedná o žádnou z výjimek taxativně vymezených v § 30 z. ř. s., není tu dovolání přípustné (shodně viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1630/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. 20 Cdo 4947/2017). Na přípustnost dovolání nelze usuzovat ani z poučení obsaženého v závěru písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu. Nesprávné poučení samo o sobě přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu nemůže založit (srov. rovněž např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1630/2015). K subjektivní legitimaci matky oprávněných podat dovolání srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 429/2014.

Nejvyšší soud tedy dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako nepřípustné odmítl, aniž nařizoval ve věci jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 2. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru