Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1842/2020Usnesení NS ze dne 24.06.2020

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1842.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1842/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Česká spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, identifikační číslo osoby 45244782, proti povinnému Z. O., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Josefem Pitnerem, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Krátká č. 143, pro 232 022,35 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Jany Jarkové, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 207 Ex 3102/06, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně, ze dne 5. listopadu 2019, č. j. 60 Co 252/2019-78, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně, ze dne 5. listopadu 2019, č. j. 60 Co 252/2019-78, podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, jako nepřípustné odmítl.

Dovolatel se mýlí, má-li za to, že dovoláním napadené rozhodnutí je v rozporu s judikaturou Ústavního soudu (konkrétně dovolatel odkazuje na nálezy ze dne 1. listopadu 2014, sp. zn. II. ÚS 2230/16, ze dne 18. dubna 2017, sp. zn. II. ÚS 2357/16, ze dne 20. června 2017, sp. zn I. ÚS 2456/16, a ze dne 1. dubna 2019, sp. zn. II. ÚS 3194/18) z toho důvodu, že napadeným rozhodnutím odvolacího soudu mělo dojít k porušení jeho práva na ochranu vlastnictví a práva na spravedlivý proces, neboť podle názoru dovolatele exekuční řízení trvá nepřiměřeně dlouho a úročení je v rozporu s dobrými mravy. Přípustnost dovolání nemůže být takto založena, poněvadž na řešení těchto „otázek“ napadené rozhodnutí nespočívá a odvolací soud tyto „otázky“ vůbec neřešil. Odvolací soud totiž v dovoláním napadeném rozhodnutí potvrdil výrok II. usnesení soudní exekutorky ze dne 15. srpna 2019, č. j. 207 Ex 3102/06-68, že neurčité podání povinného ze dne 21. ledna 2019 označené jako „Žádost o doplnění údajů ze strany České spořitelny a. s., IČO 45244782, k odvolání proti usnesení Okr. soudu v Uh. Hradišti ze dne 3. 10. 2018, ke Krajskému soudu v Brně“ se odmítá (první výrok), když dospěl k závěru, že skutečně jde o neurčité podání, přičemž povinný ani přes řádnou výzvu k odstranění vad své podání nedoplnil. Dále odvolací soud v napadeném rozhodnutí změnil výrok I. téhož rozhodnutí soudní exekutorky tak, že podání povinného ze dne 19. června 2019 označené jako „Žádost o snížení úroků u dlužné částky k Okr. soudu v Uh. Hradišti“ se neodmítá (druhý výrok), k čemuž v odůvodnění uvedl, že podle obsahu z tohoto podání vyplývá, že jím povinný doplnil své podání ze dne 21. května 2019, kterým se povinný domáhal částečného zastavení exekuce v části týkající se úroků z prodlení, o němž dosud nebylo jednáno a rozhodováno.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Nejvyšší soud však již v usnesení ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 53/2013, zdůraznil, že dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., jestliže dovolatel jako důvod jeho přípustnosti předestírá dovolacímu soudu k řešení otázku hmotného nebo procesního práva, na níž rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2376/2013).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru