Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1761/2003Usnesení NS ze dne 24.05.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.1761.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 25 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218a odst. 25 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1761/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné S. M., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti povinnému K. V., pro 29.161,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. E 1061/2000, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2003, č.j. 58 Co 38/03-23, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 6. 6. 2002, č.j. E 1061/2000-17, kterým Obvodní soud pro Prahu 6 odmítl podle ustanovení § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“), odvolání povinného proti usnesení téhož soudu ze dne 2. 10. 2000, č.j. E 1061/2000-4a, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Protože soudy obou stupňů v rozporu s bodem 15. hlavy I části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, užily občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2001, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm rovněž podle občanského soudního řádu ve znění účinném po novelizaci zákonem č. 30/2000 Sb. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2003, sp. zn. 21 Cdo 574/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 9/2003 pod č. 156).

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, o.s.ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu (s poučením, že dovolání lze podat do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu, který rozhodoval v prvním stupni) doručen povinnému 10. 3. 2003. Dovolání odevzdal povinný k doručení odvolacímu soudu poště v Praze 65 dne 14. 5. 2003 (zásilka R 014594).

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl 12. 5. 2003 (pondělí); dovolání povinného však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, 218a o.s.ř.).

Dovolání by bylo nutno odmítnout pro nepřípustnost (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.), i kdyby bylo podáno včas (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 5/2003 pod č. 41).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné náklady v dovolacím řízení nevznikly a povinný na jejich náhradu nemá právo).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru