Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 176/2021Usnesení NS ze dne 30.03.2021

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.176.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11a předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 176/2021-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Allianz pojišťovny, a.s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici č. 656/3, identifikační číslo osoby 47115971, zastoupené JUDr. Janem Nekolou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1015/55, proti povinnému L. R., narozenému dne XY, bytem XY, pro 4000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Davida Koncze, Exekutorský úřad Cheb, pod sp. zn. 74 EX 14373/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2020, č. j. 9 Co 721/2019-115, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Povinný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2020, č. j. 9 Co 721/2019-115, kterým odvolací soud odmítl odvolání povinného proti exekučnímu příkazu soudního exekutora Mgr. Davida Koncze, Exekutorský úřad Cheb, ze dne 21. 8. 2019, č. j. 74 EX 14373/13-104. Dovolatel byl v usnesení odvolacího soudu poučen, že dovolání proti tomuto usnesení není přípustné.

2. Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

3. Povinný dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. 20 Cdo 176/2021, a byl poučen, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Povinný na tuto výzvu dovolacího soudu zareagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků.

4. Podle § 11a zákona č. 549/1991 Sb. se osvobození od poplatku podle § 11 odst. 2, jakož i osvobození podle rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků, neuplatní, je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu.

5. Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“ není dovolání přípustné proti rozsudkům a usnesením, vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

6. Vzhledem k tomu, že dovolání v této věci není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) a e) o. s. ř. přípustné, neuplatní se podle § 11a zákona č. 549/1991 Sb. ani osvobození od soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že dovolatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil a pouze podáním ze dne 25. 3. 2021 požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta, dovolací soud k této žádosti nepřihlížel a dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. pro nezaplacení soudního poplatku zastavil.

7. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

8. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 3. 2021

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru