Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1541/2017Usnesení NS ze dne 06.06.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1541.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1541/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné MRAZO Tábor s. r. o. se sídlem v Táboře, Družstevní č. 348, identifikační číslo osoby 26022672, zastoupené JUDr. Ivem Danielowitzem, advokátem se sídlem v Táboře, Smetanova č. 664, proti povinnému J. K., zastoupenému Mgr. Michalem Roubíkem, advokátem se sídlem v Pelhřimově, třída Legií č. 413, za účasti manželky povinného L. K., pro 56 198,- Kč s příslušenstvím, o návrhu povinného na částečné zastavení exekuce, o ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5 Nc 1293/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 24. června 2016, č. j. 15 Co 313/2016-304, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Povinný podáním ze dne 12. 6. 2014, doplněným podáním ze dne 4. 11. 2014, podal „návrh na zastavení exekuce prodejem nemovitostí a věcí zapsaných a nezapsaných na LV č. 743 pro obec a k. ú. B., která je prováděna v projednávané exekuční věci soudní exekutorkou Mgr. Martinou Douchovou“. Řízení o tomto návrhu povinného bylo usnesením Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 10. 5. 2016, č. j. 5 Nc 1293/2002-264, ve spojení s potvrzujícím usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 24. 6. 2016, č. j. 15 Co 312/2016-299, zastaveno z důvodu překážky věci rozhodnuté.

Podáním ze dne 13. 5. 2016 podal povinný návrh na osvobození od soudních poplatků a žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů z důvodu „výrazného nedostatku finančních prostředků a složitosti věci“, když mu již byl v projednávané věci pro odstranění vad podání návrhu na částečné zastavení exekuce ustanoven Krajským soudem v Plzni advokát JUDr. Douda.

Okresní soud v Pelhřimově usnesením ze dne 24. 5. 2016, č. j. 5 Nc 1293/2002-281, zamítl návrh povinného na přiznání osvobození od soudních poplatků pro řízení o návrhu povinného na částečné zastavení exekuce podaného dne 12. 6. 2014, i žádost povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o návrhu na částečné zastavení exekuce podaného dne 12. 6. 2014, zamítl. Dospěl k závěru, že ze strany povinného jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, když řízení o návrhu povinného na částečné zastavení exekuce bylo zastaveno s odkazem na překážku věci rozsouzené.

K odvolání povinného Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 24. 6. 2016, č. j. 15 Co 313/2016-304, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dospěl k závěru, že došlo-li ustanoveným zástupcem JUDr. Doudou k doplnění původního návrhu povinného a tedy i k odstranění vad, toto zastoupení skončilo a soud prvního stupně musel při podání nové žádosti povinného o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce opětovně posoudit naplnění zákonných podmínek podle ustanovení § 138 odst. 1 a § 30 odst. 1, 2 občanského soudního řádu. V daném případě je pak situace odlišná od ustanovení zástupce JUDr. Doudy Krajským soudem v Plzni, neboť podání povinného ze dne 3. 6. 2014 „vzbuzovalo pochybnosti o tom, čeho se povinný domáhá a nebylo možné ani učinit závěr, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva“, v projednávané věci však „je, s ohledem na usnesení soudu prvního stupně ze dne 10. 5. 2016, č. j. 5 Nc 1293/2002-264, o zastavení řízení o návrhu povinného dle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu pro překážku věci pravomocně rozhodnuté, které bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 24. 6. 2016, č. j. 15 Co 312/2016-299, evidentní, že ze strany povinného jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, neboť s ohledem na překážku věci pravomocně rozhodnuté nelze o návrhu povinného na zastavení exekuce opětovně věcně rozhodovat“.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání. Namítá, že soudy žádost povinného o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce zamítly, aniž by přihlédly k situaci, kdy jsou „majetkové poměry dovolatele zásadně ovlivněny probíhajícími exekučními řízeními“ a nepřihlédly k jeho majetkovým poměrům, kdy jediným příjmem dovolatele je důchod, ze kterého jsou prováděny srážky a současně byl dovolateli „exekučně zabaven byt a veškeré vybavení bytu a jeho zařízení“. Povinný navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu a rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Za tohoto stavu věci Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného ve smyslu ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. věty první o. s. ř. odmítl, neboť se stalo v důsledku okolností po vydání rozhodnutí bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 29 Cdo 4808/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4452/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1223/99).

V daném případě plyne bezpředmětnost dovolání z toho, že i kdyby je Nejvyšší soud připustil, meritorně je přezkoumal a případně mu i vyhověl (zrušením rozhodnutí soudů nižších stupňů), nemohly by se výsledky dovolacího řízení žádným způsobem projevit v řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce ze dne 12. 6. 2014, doplněnému podáním ze dne 4. 11. 2014, neboť toto řízení již bylo pravomocně skončeno (usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 24. 6. 2016, č. j. 15 Co 312/2016-299, které dle obsahu spisu nabylo právní moci dne 30. 6. 2016) a dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu bylo dovolacím soudem odmítnuto usnesením ze dne 2. 5. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1539/2017.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 6. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru