Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1478/2013Usnesení NS ze dne 30.10.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1478.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1478/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné RI OKNA a.s., se sídlem v Bzenci, Úkolky 1055, identifikační číslo osoby 607 24 862, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem, advokátem se sídlem v Brně, Jakubská 1, proti povinnému J. B., zastoupenému JUDr. Miloslavem Langerem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Klečůvka 83, pro 147.768,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitosti, vedené u soudního exekutora Mgr. Davida Chaloupky, Exekutorský úřad Kroměříž, se sídlem v Kroměříži, Jánská 25/1, pod sp. zn. 122 Ex 317/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 20. února 2013, č. j. 58 Co 573/2012 - 37, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, shora označeným usnesením potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Davida Chaloupky ze dne 14. 9. 2012, č. j. 122 Ex 317/12 - 33, jímž určil odhadní cenu nemovitostí povinného, a to jedné ideální poloviny pozemků p. č. 671/1 - zahrada, p.č. 671/2 - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 676 - zastavěná plocha a nádvoří a jedné ideální poloviny budovy - rodinného domu stojícího na p.č. 671/2 a p.č. 676, vše v k.ú. B. u Z., obci B., zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín na listu vlastnictví č. 1279, částkou 440.000,- Kč (výrok I.), cenu práv a závad s nemovitostmi spojených ve výši 0,- Kč (výrok II.), jímž dále uvedl (výrok III.), že závady, které prodejem nemovitostí nezaniknou, nebyly zjištěny, a výrokem IV. rozhodl, že výsledná cena nemovitostí uvedených ve výroku I. se určuje částkou 440.000,- Kč.

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení odvolacího soudu podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné.

Učinil tak proto, že směřují-li námitky povinného v dovolání proti závěru odvolacího soudu, že znalecký posudek znalce Ing. Ladislava Čecha ze dne 16. 8. 2012, č. 2.802-218/12, o určení obvyklé ceny nemovitostí podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., je přezkoumatelný, že soud nemá pochybnosti o správnosti postupu znalce při jeho zpracování, a tudíž ani o výši stanovené ceny nemovitostí, a namítá-li dále, že mu znalec neoznámil, kdy provede šetření, a že neprovedl řádnou prohlídku nemovitosti, byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat [byť při určení obvyklé ceny nemovitosti a jejího příslušenství nejde o znalecký posudek ve smyslu důkazního prostředku podle § 127 o. s. ř., nýbrž pouze o úkon v rámci exekučního řízení vedoucí k provedení dražby - k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 20 Cdo 899/2001, a dále § 69 exekučního řádu, podle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce prodejem nemovitosti přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, § 336 odst. 1 o. s. ř., podle nějž po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, kterému uloží, aby ocenil nemovitost a její příslušenství a aby ocenil jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené, a dále § 66 odst. 5 exekučního řádu, který stanoví, že znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu (§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.)].

Právní názor odvolacího soudu, že účelem stanovení výsledné ceny v usnesení o určení ceny nemovitostí, není stanovení částky, za kterou budou nemovitosti v eventuální následné dražbě prodány, nýbrž pouze určení východiska pro stanovení nejnižšího podání, a že nemovitosti se v exekuci v dražbě prodávají za nejvyšší podání, přičemž kolik toto podání bude činit, se ukáže až v samotné dražbě, který dovolatel taktéž napadá, je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (srov. např. odůvodnění usnesení ze dne 17. srpna 2005, sp. zn. 20 Cdo 1083/2005) i odbornou literaturou (srov. Kurka, V., Drápal, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Linde Praha, a. s. 2004, 528 s., či Kasíková M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 282 s., kde se uvádí, že určení ceny nemá za cíl zjištění tržní, obecné či jinak stanovené ceny nemovitosti, ale je pouze podkladem pro stanovení nejnižšího podání; to jakou má nemovitost hodnotu, za niž může být skutečně prodána, se ukáže teprve v dražbě).

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru