Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1458/2010Usnesení NS ze dne 11.08.2010

HeslaExekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.1458.2010.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.2009

bod 12 předpisu č. 7/2009 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1458/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné GE Money Multiservis, a. s., se sídlem v Praze 4 – Michli, Vyskočilova 1422/1a, zastoupené JUDr. Vladislavem Cilínkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 36, proti povinnému J. K., zastoupenému Mgr. Jaroslavem Ličmanem, advokátem se sídlem v Bruntále, Jiráskova 20, pro 25.809,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 62 Nc 107/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2009, č. j. 66 Co 530/2009-16, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 16. 2. 2009, č. j. 62 Nc 107/2009-6, kterým Okresní soud v Bruntále nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu téhož soudu ze dne 2. 10. 2007, č. j. 42 Ro 1395/2007-19, k uspokojení pohledávky 25.809,- Kč s 0,1 % úrokem z prodlení denně od 9. 2. 2005 do zaplacení, částky 8.379,57 Kč, pro náklady předcházejícího řízení 15.665,10 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Antonína Dohnala. Dospěl k závěru, že povinný nezpochybnil žádnou ze skutečností rozhodných pro nařízení exekuce, exekuční soud již není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost podkladového rozhodnutí, a že současná majetková a sociální situace povinného je z pohledu nařízení exekuce bezvýznamná.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. K jeho žádosti mu okresní soud usnesením ze dne 19. 1. 2010, č. j. 62 Nc 107/2009-37, přiznal osvobození od soudních poplatků a ustanovil mu zástupce pro dovolací řízení – Mgr. Jaroslava Ličmana, advokáta. Usnesení odvolacího soudu ve výroku o ustanovení zástupce nabylo právní moci dne 10. 2. 2010.

Podle § 241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádá-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Z uvedených ustanovení Nejvyšší soud již v několika rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzívní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod poř. č. 21, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31).

Soudem ustanovený advokát dovolání ve stanové lhůtě dvou měsíců nedoplnil a k výzvě soudu sdělil, že povinný mu neposkytl potřebnou součinnost, nepředložil mu potřebné dokumenty a oddaluje vyřešení celé záležitosti. Dovolání doplnil až podáním doručeným okresnímu soudu dne 15. 4. 2010 (přičemž lhůta uplynula dne 12. 4. 2010).

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. srpna 2010

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru