Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1378/2020Usnesení NS ze dne 01.07.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1378.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1378/2020-371

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů se sídlem v Praze 4, Milevská č. 2095/5, identifikační číslo osoby 70099618, zastoupené Mgr. Veronikou Andělou Nedbalovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 4, Novodvorská č. 994/138, proti povinnému P. R., narozenému dne XY, bytem v XY, pro 2 100 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 25 EXE 584/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. července 2017, č. j. 12 Co 573/2016-100, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Povinný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 7. 2017, č. j. 12 Co 573/2016-100 [navzdory poučení, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné – srov. § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.], jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 6. 2016, č. j. 25 EXE 584/2013-54, kterým byl zamítnut návrh povinného na částečné zastavení exekuce.

2. Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

3. Nejvyšší soud nato dovolatele vyzval usnesením ze dne 13. 5. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1378/2020, k zaplacení soudního poplatku z dovolání a poučil jej o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

4. Vzhledem k tomu, že povinný ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, dovolací soud dovolací řízení v souladu s předchozím poučením podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. zastavil.

5. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

6. Nad rámec shora uvedeného se dodává, že dovolatel současně nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení – § 241 o. s. ř. a na výzvu Nejvyššího soudu ze dne 13. 5. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1378/2020, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil, a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Dovolání je proto rovněž vadné i tím, že dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, což zakládá další důvod, pro který musí být dovolací řízení zastaveno (srov. ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2).

7. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 7. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru