Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1353/2020Usnesení NS ze dne 20.08.2020

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1353.2020.3
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 1,5 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.

§ 103 o. s. ř.

§ 104 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1353/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné CASPER CONSULTING a. s. se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti povinným 1) M. J., narozenému dne XY, zemřelému dne 16. května 2020, posledně bytem XY, zastoupenému JUDr. Igorem Andrýskem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Masarykovo náměstí č. 120/22, a 2) J. M., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Jaroslavem Marténkem, advokátem se sídlem v Brně, Slavíčkova č. 827/1, pro 728 563,61 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 4447/10, o návrhu oprávněné na částečné zastavení exekuce, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2020, č. j. 12 Co 103/2019-362, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný 1) podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2020, č. j. 12 Co 103/2019-362, kterým odvolací soud odmítl odvolání povinného 1) proti usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D., Exekutorský úřad Praha 5, ze dne 17. 1. 2019, č. j. 067 EX 4447/10-333, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 25. 1. 2019, č. j. 067 EX 4447/10-337, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1, věty první, ve spojení s ustanovením § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), vyplývá, že za dovolacího řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.

Ztratí-li účastník po zahájení dovolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo dovolací řízení skončeno, posoudí dovolací soud podle povahy věci, zda v dovolacím řízení může pokračovat. Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, dovolací soud dovolací řízení zastaví (§ 107 odst. 1, věta první, a odst. 5, věta první, ve spojení s § 243b o. s. ř.).

Ze spisu se podává, že povinný po zahájení dovolacího řízení (22. 4. 2020) dne 16. 5. 2020 zemřel. Podle usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 7. 7. 2020, č. j. 60 D 591/2020-27, bylo řízení o pozůstalosti v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno bez určení dědice a majetek nepatrné hodnoty byl vydán osobě, která se postarala o pohřeb zůstavitele. Usnesení nabylo právní moci dne 13. 7. 2020.

Protože dovolatel zemřel a nemá procesního nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., nezbylo soudu, než dovolací řízení podle ustanovení § 107 odst. 5, věty první, ve spojení s ustanovením § 243b o. s. ř. zastavit.

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 8. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru