Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1313/2017Usnesení NS ze dne 27.04.2017

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1313.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 3 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1313/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné Pražské plynárenské, a. s., identifikační číslo osoby 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, proti povinnému Mgr. F. Š., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, se sídlem Karlovo nám. 287/18, 120 00 Praha 2, o 9 373 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2, pod sp. zn. 53 EXE 1040/2014, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2016, č. j. 11 Co 438/2016-60, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění (stručně dle § 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovoláním napadeným rozhodnutím Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. 10. 2016, č. j. 53 EXE 1040/2014-53, kterým byl zamítnut návrh povinného ze dne 19. 7. 2016 na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5. 5. 2016, č. j. 53 EXE 1040/2014-27. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo povinnému doručeno prostřednictvím datové schránky jeho právní zástupkyně dne 23. 12. 2016.

Dne 22. 2. 2017 dovolatel podal prostřednictvím své právní zástupkyně dovolání, které je svým obsahem toliko blanketní, neboť se v něm udává pouze to, že dovolatel podává ve lhůtě proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu „mimořádný opravný prostředek – dovolání“ a „žádá o opětovné posouzení prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5. 5. 2016, č. j. 53 EXE 1040/-27“.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 293/2013 Sb. (čl. II. bod 1, a contr. bod 7., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, jestliže směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému dne 5. 12. 2016.

Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí podle § 42 odst. 4 o. s. ř. uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v § 237 až 238a o. s. ř., a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 věta první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání (podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu).

Podle ustanovení § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. dovolání, které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě podle§ 241b odst. 3 o. s. ř. odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne.

Lhůta, po kterou mohl dovolatel vady dovolání odstranit, pakliže mu rozhodnutí odvolacího soudu bylo doručeno dne 23. 12. 2016, skončila dne 23. 2. 2017 (§ 57 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Tato lhůta je lhůtou propadnou, jejímž marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet z úřední povinnosti (v dané věci se ani tak nestalo), tedy musí dovolání nezpůsobilé zahájit dovolací řízení odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), neboť pro jeho vady spočívající v absenci jeho obligatorních náležitostí (zde pro nedostatek vymezení předpokladů přípustnosti dovolání, jakož i dovolacího důvodu) nelze v řízení pokračovat.

Vzhledem k ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř. tak dovolací soud učinil rozhodnutím předsedy senátu, a jen se stručným odůvodněním ve smyslu ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru