Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1246/2017Usnesení NS ze dne 29.08.2017

HeslaDovolání
Dovolací důvody
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1246.2017.1
Dotčené předpisy
§ 237 o. s. ř.|§ 241a odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1246/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného J. J., zastoupeného Mgr. Hanou Berkovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Vinohradská č. 2828/151, proti povinné D. K., zastoupené Mgr. Jiřím Slováčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská č. 640/45, pro 1 732 510 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 46 EXE 715/2015, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 10. 2016, č. j. 14 Co 542/2016-113, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 10. 2016, č. j. 14 Co 542/2016-113, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.

Dovolatel jako předpoklad přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. označil skutečnost, že dovoláním napadené usnesení „závisí na vyřešení právní otázky, která má být, podle názoru oprávněného, odvolacím soudem posouzena jinak“. Z obsahu dovolání je dále zřejmé, že podle mínění dovolatele by dovolací soud měl právní otázku posoudit jinak než soud odvolací. Dovolatel však patrně přehlédl, že takový předpoklad přípustnosti dovolání ustanovení § 237 o. s. ř. neobsahuje. Poslední ze čtyř zakotvených předpokladů přípustnosti dovolání, tj. „má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak“, oproti očekávání dovolatele míří pouze na případ právní otázky vyřešené dovolacím soudem v jeho dosavadní rozhodovací praxi, od jejíhož řešení by se měl odklonit (posoudit tuto otázku jinak), a nikoli na případ, jak se mylně domnívá dovolatel, že má dovolací soud posoudit jinak otázku vyřešenou soudem odvolacím. I kdyby dovolatel uplatnil čtvrtý z předpokladů přípustnosti vymezených v ustanovení § 237 o. s. ř., musí být z dovolání zřejmé, od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatele) dovolací soud odchýlit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, a usnesení ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 29 ICdo 43/2013, jež jsou veřejnosti dostupná, na webových stránkách Nejvyššího soudu). Tomuto požadavku dovolatel nedostál, neboť judikaturu dovolacího soudu, od níž by se měl odchýlit, neuvedl.

Učinil-li dovolatel obsahem svého dovolání výhrady vůči závěru o existenci započitatelné pohledávky povinné a zániku části vymáhané pohledávky jednostranným zápočtem povinné, jde o námitky spočívající v jeho nesouhlasu se skutkovými závěry odvolacího soudu, které přípustnost dovolání založit nemohou.

Přípustné dovolání není ani v části napadající výrok II. napadeného usnesení, týkající se náhrady nákladů řízení o částečné zastavení exekuce, kterým byla oprávněnému uložena povinnost zaplatit povinné k rukám jejího zástupce částku 27 479,10 Kč, a proti výroku III. o náhradě nákladů odvolacího řízení náležející povinné, k jejichž úhradě byl zavázán oprávněný ve výši 9 159,70 Kč, neboť směřují proti výrokům usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.], Nejvyšší soud proto dovolání proti těmto výrokům podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. rovněž odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 8. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru