Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1173/2007Usnesení NS ze dne 20.11.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:20.CDO.1173.2007.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1173/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobců a) V. B., b) S. B., proti žalovaným 1) J. V., , 2) Ing. P. V., 3) P. V., o vydání bezdůvodného obohacení, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 8 C 243/2006, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2006, č. j. 28 Co 760/2006-14, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně S. B. se zastavuje.

II. Dovolání žalobce V. B. se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 9. 11. 2006, č. j. 8 C 243/2006-8, jímž Okresní soud v Benešově odmítl podání žalobců datované dnem 16. 9. 2006 (§ 43 odst. 2, věta první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadli žalobci včasným dovoláním (datovaným 21. 1. 2007), v němž namítali, že „soud I. stupně i odvolací soud ve vztahu k podané žalobě nepostupovaly plně v souladu se zákonem,“ a ohlásili, že „podrobné odůvodnění dovolání bude doplněno do 20-ti dnů“.

Jsou-li dovolateli – jako v projednávaném případě – fyzické osoby, je nezbytné, aby (nemají-li právnické vzdělání) byli zastoupeni advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř. ).

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 241a odst. 2, 3 o.s.ř., tj. proto, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a že vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; pouhý odkaz na text zákona, anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů, samo o sobě nestačí. Dovolací soud je důvody, pro něž se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, včetně jejich obsahového vymezení vázán (§ 242 odst. 3, věta první, o.s.ř.); k vadám řízení uvedeným v § 242 odst. 3, větě druhé, o.s.ř. přihlédne – je-li dovolání přípustné – pouze za předpokladu, že dovolání nezůstalo blanketovým, tj. že z něj vyplývá rozsah napadení a důvody dovolání.

Dovolání ze dne 21. 1. 2007 neobsahovalo důvody, pro které se rozhodnutí odvolacího soudu napadá (dovolací důvody). Protože v době podání dovolání nebyli žalobci zákonným způsobem zastoupeni a z obsahu spisu nevyplývalo, že by měli právnické vzdělání (viz § 241 o.s.ř.), soud prvního stupně je usnesením ze dne 1. 2. 2007, č. j. 8 C 243/2006-22, vyzval, aby si do patnácti dnů od jeho doručení zvolili pro dovolací řízení zmocněncem advokáta; obsahem usnesení bylo i poučení o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jim byla doručena 6. 2. 2007, reagovali žalobci jimi sepsaným a podepsaným podáním označeným jako doplnění dovolání a předložením diplomu, prokazujícího právnické vzdělání dovolatele V. B.. Současně předložili plnou moc, jíž S. B. zmocnila Mgr. V. B. k „zastupování firmy S. B., V&S – sdružení.“

Nedostatek povinného zastoupení advokátem dovolatelka S. B. neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele, který nemá právnické vzdělání, v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně Soni Braškové zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Ve vztahu k dovolateli V. B. se dovolací soud zabýval obsahem doplněného dovolání, v němž dovolatel namítá, že napadené rozhodnutí „nebylo vydáno po právu a v souladu se skutečným (fyzickým) stavem věci,“ aniž by uvedl okolnosti, z nichž usuzuje, že je dán některý z dovolacích důvodů uvedených v ustanovení § 241a odst. 2, 3 o.s.ř. Dovolatel veškeré své výtky s různou mírou srozumitelnosti směřuje proti rozhodnutím Okresního soudu v Benešově a Krajského soudu v Praze vydaným v jiných řízeních, jichž je účastníkem, popřípadě proti postupu uvedených soudů v těchto řízeních.

Dovolání, které neobsahuje údaj o tom, z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním; vady může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).

Poslední den lhůty, kdy bylo možno doplnit dovolání o důvody, z jakých se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, bylo úterý 27. 2. 2007 (§ 240 odst. 1, věta první, § 241b odst. 3, věta první, § 243c odst. 1, § 57 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Nejvyšší soud proto vadné dovolání odmítl (§ 43 odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, odst. 3 o.s.ř. (žalovaným náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2007

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru