Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 110/2009Usnesení NS ze dne 26.02.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.110.2009.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 110/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Jiřího Zrůsta a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Okresního soudu v T., proti povinnému D. Z., zastoupenému advokátem, pro 14.470,- Kč, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 38 E 1112/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 30. května 2008, č. j. 35 Co 757/2007-19, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 1. 2007, č. j. 38 E 1112/2006-5, kterým Okresní soud v Děčíně nařídil výkon rozhodnutí podle rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově ze dne 12. 4. 2002, sp. zn. 2 T 233/98, k vymožení pohledávky 14 470,- Kč srážkou z příjmu povinného.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen \"o. s. ř.“). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o. s. ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o. s. ř., končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu - obsahující správné poučení o lhůtě k dovolání - doručen povinnému dne 18. 7. 2008 uložením (povinný si písemnost na poště vyzvedl dne 31. 7. 2008). Dovolání odevzdal povinný k doručení Nejvyššímu soudu na poště dne 1. 10. 2008.

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo 18. září 2008; dovolání tedy bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání bylo odmítnuto a oprávněné v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, a § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru