Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1038/2017Usnesení NS ze dne 28.03.2017

HeslaZastoupení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1038.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1514/17 ze dne 02.08.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1038/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněného Zemědělské družstvo Dubicko, se sídlem v Dubicku, Družstevní č. 5, identifikační číslo osoby 001 50 096, zastoupeného Mgr. Janem Drapáčem, advokátem se sídlem v Zábřehu, náměstí Osvobození č. 255/28, proti povinnému S. M., pro 15 600 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 4 EXE 193/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 22. 7. 2016, č. j. 40 Co 427/2016-214, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 22. 7. 2016, č. j. 4 EXE 193/2014-187, kterým Okresní soud v Šumperku nevyhověl žádosti povinného o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro odvolací řízení. Uzavřel, že povinný nesplňuje předpoklad pro osvobození od soudních poplatků a ani neosvědčil, že ustanovení zástupce pro exekuční řízení potřebuje k ochraně jeho zájmů.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Povinný v dovolání požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a žádost odůvodnil tím, aby se tak ubrání libovůli soudu při rozhodovací činnosti.

Protože dovolání směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením okresního soudu) žádosti povinného o ustanovení zástupce pro odvolací řízení, potažmo pro řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce, Nejvyšší soud nejprve sám přistoupil k posouzení, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání [srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015 (uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

Podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinní pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů, předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce z řad advokátů pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem.

V souladu s § 138 o. s. ř. podmínkou pro (částečné) osvobození od soudních poplatků je, že to odůvodňují poměry účastníka a současně nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Pro dovolací řízení se z ustanovení § 241 o. s. ř. podává, že není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (jím jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy).

O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu shora citovaného ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. Jde-li o situaci podání (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku, je tomu tak zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Řečené je významné i v dané věci.

Dovolatel usiluje o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o zastavení exekuce a odvolací řízení proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 25. 4. 2016, č. j. 4 EXE 193/2014-136, jímž byl zamítnut jeho návrh na zastavení exekuce, jejímž předmětem je vymožení peněžité pohledávky oprávněného ve výši 15 600 Kč s příslušenstvím.

Dle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není dovolání přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že exekuční titul směřuje k vymožení pohledávky z titulu náhrady nákladů soudního řízení, je dovolání dle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nepřípustné a bezúspěšnost případného dovolání (§ 138 odst. 1 o. s. ř. citovaný výše) je zřejmá.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku ani přes výzvu Nejvyššího soudu nedošlo, byť dovolacímu soudu došlo dne 22. 3. 2017 od dovolatele mnohastránkové podání opět jen s žádostí o ustanovení konkrétního advokáta (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, č. j. 20 Cdo 1038/2017-308), Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru