Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Zp 51/2002Usnesení NS ze dne 22.11.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.ZP.51.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Zp 51/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Karla Hasche a JUDr. Stanislava Rizmana rozhodl v právní věci navrhovatele Ing. L. V., proti odpůrci M. m. B., o návrhu na neplatnost voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2002 (I. kolo) a 1. a 2. listopadu 2002 (II.kolo) ,takto:

Návrh sezamítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 15. 11. 2002 se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Senátu ČR ve volebním obvodu B.-m. č. 60. V návrhu mimo jiné poukázal na to, že v průběhu volební kampaně došlo ke zkreslení jeho volebního programu, byly o něm jako o kandidátovi na senátora uveřejňovány nepodstatné údaje a byly ztrženy jeho volební plakáty.

Nejvyšší soud, jehož příslušnost k řízení je založena ustanovením § 88 odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dospěl k závěru, že návrh je nutno zamítnout.

Podle čl. 18 odst. 2 Ústavy České republiky má právo volit každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Právo občana podílet se na správě veřejných věcí svobodnou volbou svých zástupců vyplývá také z čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ve shodě s čl. 20 Ústavy stanoví další podmínky výkonu volebního práva, organizace voleb a rozsah soudního přezkumu zákon. Tímto zákonem je výše již citovaný zákon č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde o volby do Senátu Parlamentu České republiky, pak podle § 87 odst. 2 zákona platí, že podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního předpisu (tímto „zvláštním předpisem“ je ustanovení § 200n o. s. ř.) každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději deset dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Procesní postup při uplatňování této soudní ochrany je pak zakotven v ustanovení § 200n odst. 2 o. s. ř., podle něhož platí, že každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, jakož i každý kandidát, každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž přihláška k registraci byla ve volebním obvodu zaregistrována pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, se může obrátit na soud s návrhem na

a) vydání rozhodnutí o neplatnosti hlasování,

b) vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb,

c) vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta.

Ve smyslu ustanovení § 200n odst. 4 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhodne o návrhu do dvaceti dnů bez jednání usnesením, proti němuž nejsou přípustné opravné prostředky a jež nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

Výsledky druhého kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 vyhlásila a uveřejnila Státní volební komise dne 5. listopadu 2002, přičemž podle uveřejněných výsledků ve volebním obvodu č. 60 B.-m. byl zvolen senátorem prof. RNDr. J. Z., CSc.

Ze zprávy M. m. B. ze dne 18. 11. 2002 bylo zjištěno, že navrhovatel Ing. L. V. není veden ve stálém seznamu voličů ve volebním okrsku č. 1, kam spadá ulice P. 17 (což je adresa uváděna navrhovatelem). Podle místa svého trvalého pobytu (B., K. 2) je zapsán do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku č. 34. Oba tyto volební okrsky náleží do volebního obvodu č. 59 B.-m. pro volby do Senátu Parlamentu ČR, v němž se volby do Senátu konaly v roce 2000. Ani jedna z těchto adres nepatří do volebního obvodu č. 60 B.-m.

Z další zprávy M. m. B. ze dne 20. 11. 2002 a z jejich příloh vyplývá, že dne 5. 9. 2002 byla M. m. B. registrována přihláška k registraci politické strany S. v. – S. o. s. pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 60 se sídlem B.-m. Přílohou této přihlášky je souhlas navrhovatele Ing. L. V. s kandidaturou pro volby do Senátu za tuto stranu v tomto volebním obvodu s uvedením adresy přihlášení k trvalému pobytu B., K. 677/2.

Z výsledků I. kola voleb do Senátu konaných ve dnech 25. a 26. října 2002 uveřejněných Státní volební komisi dne 29. října 2002 vyplývá, že navrhovatel Ing. L. V. kandidoval ve volebním obvodu č. 60 B.-m. jako nestraník za S. v. – S. o. s.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud zjistil, že navrhovatel není osobou, kterou zákon opravňuje k tomu, aby se mohla domáhat zákonem stanoveným postupem soudního přezkumu dodržování příslušných ustanovení volebního zákona v případě voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2002 (I. kolo), resp. ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 (II. kolo) návrhem na vydání rozhodnutí o neplatnosti těchto voleb.

Navrhovatel jako občan (§ 1 odst. 5 zákona), jemuž náleží výkon volebního práva, není totiž zapsán do stálého seznamu voličů ve volebním obvodu č. 60 B.-m., kde byl v těchto volbách volen senátor. Jako občan je zapsán ve stálém seznamu voličů ve volebním okrsku, v němž se tyto volby do Senátu v roce 2002 vůbec nekonaly. Je totiž zapsán do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku náležejícím do volebního obvodu č. 59 B.-m., v němž se ovšem konaly volby do Senátu v roce 2000.

Oprávnění navrhovatele domáhat se soudního přezkumu senátních voleb ve volebním obvodu č. 60 B.-m. nezakládá ani ten fakt, že v tomto volebním obvodu byl kandidátem na senátora. Navrhovatel byl totiž kandidátem politické strany (S. v. – S. o. s.), nikoliv nezávislým kandidátem ve smyslu ustanovení § 60 a § 87 odst. 2 zákona. Podle výše již citovaného ustanovení § 87 odst. 2 zákona je v takovém případě (tzn. nejde-li o nezávislého kandidáta) oprávněným subjektem politická strana, jejíž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována. Pouze kandidát na senátora (nezávislý kandidát), který sám podává přihlášku k registraci, k níž povinně připojí petici podporující jeho kandidaturu opatřenou alespoň 1000 podpisy oprávněných voličů z příslušného volebního obvodu, a jehož přihláška byla ve volebním obvodu zaregistrována, je oprávněn k podání návrhu na soudní přezkum voleb ve volebním obvodu, v němž jako nezávislý kandidát kandidoval. Rovněž procesní předpis (§ 200n odst. 2 o. s. ř.) váže oprávnění kandidáta k podání návrhu na neplatnost voleb na tu skutečnost, že jeho přihláška k registraci byla ve volebním obvodu zaregistrována.

Navrhovatel tedy není nositelem subjektivního práva, jež by ho opravňovalo domáhat se soudního přezkumu postupem uvedeným v § 87 odst. 2 zákona. Volební zákon, jakožto hmotně právní norma, nezakládá takové oprávnění navrhovatele; navrhovatel tedy není nositelem subjektivních práv vyplývajících ze zákona, jež by mu umožňovaly úspěšně se domáhat soudního přezkumu výsledků těchto voleb. Tento stav podle hmotného práva představující na straně navrhovatele nedostatek věcné legitimace se v řízení promítne tak, že navrhovatel je neúspěšný. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že návrh se zamítá.

Řízení o návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb je zvláštním druhem řízení i z hlediska rozhodování o jeho nákladech. Nejvyšší soud má za to, že s přihlédnutím k povaze, účelu a předmětu tohoto řízení je nutno rozhodnout o nákladech řízení ve smyslu § 146 odst. 1 písm. a) o. s. ř., per. analogiam. Platí tedy pro toto řízení, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí zákon opravné prostředky nepřipouští (§ 200n odst. 5 o. s. ř.).

V Brně dne 22. listopadu 2002

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru