Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 7/2007Usnesení NS ze dne 27.04.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TVO.7.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 7/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2007 stížnost odsouzeného A. Ž., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. března 2007, sp. zn. 7 To 31/2007, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost odsouzeného A. Ž. zamítá.

Odůvodnění:

U Městského soudu v Praze je vedeno řízení o návrhu na povolení obnovy řízení pod sp. zn. 48 T 2/2002 v trestní věci odsouzeného A. Ž. Současně s návrhem na povolení obnovy řízení odsouzený navrhl vyloučení předsedkyně senátu JUDr. V. Č. z vykonávání úkonů dalšího trestního řízení.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2007, sp. zn. Nt 237/2006, bylo rozhodnuto, že předsedkyně senátu JUDr. V. Č. není vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci návrhu odsouzeného A. Ž. na obnovu řízení.

Proti tomuto usnesení podal odsouzený A. Ž. stížnost a současně namítl podjatost předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. M. Z. z důvodu jeho poměru k projednávané věci i přímo k jeho osobě.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 7 To 31/2007, bylo podle ustanovení § 31 odst. 1 tr. řádu z důvodů uvedených v ustanovení § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Vchního soudu v Praze JUDr. M. Z. není vyloučen z vykonávání úkonů v trestní věci odsouzeného A. Ž.

Proti tomuto usnesení podal odsouzený A. Ž. stížnost, v níž mimo jiné uvedl, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. M. Z. rozhodoval v jeho trestní věci v původním řízení, a proto není možné, aby rozhodoval i v obnoveném řízení. Dále vyslovil podezření, že se JUDr. M. Z. odůvodněním svého dřívějšího rozhodnutí dopustil trestného činu vydírání podle § 235 tr. zák. a trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák. Vedle toho poukázal na zjevné „narušení nestrannosti“ ze strany JUDr. M. Z., které spočívá v tom, že si nedokázal udržet potřebný odstup od prohlášení, které vyslovil odsouzený k jeho osobě. Závěrem proto navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil a JUDr. M. Z. vyloučil z rozhodování v řízení o obnově.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.

Podjatost předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. M. Z. nelze spatřovat v tom, že v minulosti ve věci, v níž je v současné době projednáván návrh odsouzeného A. Ž. na obnovu řízení, meritorně rozhodoval. S touto námitkou se Nejvyšší soud neztotožňuje a odkazuje na ustálenou judikaturu a soudní praxi, ze které jednoznačně vyplývá, že z účasti na rozhodování o návrhu na povolení obnovy řízení a v obnoveném řízení není vyloučen soudce nebo přísedící, kteří byli účastni na vydání předchozích rozhodnutí ve věci. S dalšími námitkami odsouzeného, týkajícími se narušení nestrannosti JUDr. M. Z. a jeho případnou svědeckou výpovědí v obnoveném řízení se JUDr. M. Z. v napadeném usnesení v souladu se zákonem náležitě vypořádal a Nejvyšší soud jako soud druhého stupně k tomuto nemá co dodat. Protože odsouzený jiné důvody podjatosti předsedy senátu Vrchního soudu JUDr. M. Z. neuvedl, a Nejvyšší soud ani žádné jiné důvody nezjistil, nemohla se stížnost odsouzeného shledat s úspěchem a nezbylo než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2007

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru