Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 52/2004Usnesení NS ze dne 30.11.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TVO.52.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 52/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 11. 2004 stížnost obviněného Z. K., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 10. 2004, sp. zn. 2 To 97/2004, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného Z. K. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2004, sp. zn. 40 T 7/2004, byl obviněný Z. K. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného R. K.

Proti tomuto rozsudku podali oba obvinění odvolání a trestní věc obviněného Z. K. se v době rozhodování o jeho vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 12. 10. 2004, sp. zn. 2 To 97/2004, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného Z. K. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, v níž poukazuje jednak na bezdůvodnost své vazby, jednak na skutečnost, že v jeho případě došlo k překročení zákonné lhůty uvedené v ustanovení § 71 odst. 4, 6 tr. řádu, když k přezkoumání důvodu jeho vazby došlo až po třech měsících od právní moci usnesení, jímž byl vzat do vazby, a ne po třech měsících od vykonatelnosti usnesení o vzetí do vazby, jak mělo být dle názoru právního zástupce obviněného správně rozhodnuto. Proto navrhuje, aby byl z vazby propuštěn.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný Z. K. byl vzat do vazby usnesením Městského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2004, sp. zn. 70 Nt 4802/2004, z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. řádu ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. 9 To 341/2004. O důvodnosti vazby obviněného Z. K. bylo naposledy rozhodováno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 10. 2004, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby útěkové. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnými trestnými činy, a protože jde o rozhodnutí nepravomocné, je stále ohrožen přísným trestem. Zanedbatelné rovněž není, že trestní stíhání obviněného bylo od počátku vedeno jako proti uprchlému, neboť orgánům činným v trestním řízení se nepodařilo ani za přibližně šest měsíců vypátrat jeho pobyt, kdy na něj musel být vydán příkaz k zatčení, jež byl nakonec realizován až po vyhlášení odsuzujícího rozsudku. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení ať již tím, že by obviněný mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i podrobného odůvodnění usnesení vrchního soudu. Odkaz na odůvodnění napadeného rozhodnutí platí v plném rozsahu i na zdůvodnění námitky obhájce obviněného na překročení lhůty k rozhodnutí o trvání vazby obviněného podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného Z. K. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti shromáždění důkazů, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru