Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 51/2002Usnesení NS ze dne 31.07.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TVO.51.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 51/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2002 stížnost obviněného V. O., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2002, sp. zn. 8 To 91/02, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného

V.O. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2002, sp. zn. 56 T 23/2001, byl obviněný V. O. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. a trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti a zákazu pobytu na území hl. města Prahy. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných JUDr. R. K., T. V., J. R., F. M., Mgr. Bc. P. V., J. H. a M. Š.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný V. O., stejně jako M. Š., J. H., JUDr. R. K., J. R. a T. V., odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Podáním ze dne 1. 7. 2002 požádal obviněný V. O. o propuštění z vazby na svobodu při současném přijetí písemného slibu, nebo uložení dohledu probačního úředníka ve smyslu § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 7. 2002, sp. zn. 8 To 91/02, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu nepřijal ani jeho písemný slib.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, kterou zdůvodnil tím, že jeho další trvání vazby postrádá zákonný podklad, neboť žádná ze zjištěných skutečností nedokládá reálnost nebezpečí, že způsobí některý z následků předpokládaných § 67 písm. a) nebo c) tr. řádu. Navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu, případně za současného přijetí písemného slibu nebo dohledu probačního úředníka.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i v řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný je ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), c) tr. řádu a o důvodnostech jeho vazby bylo opakovaně rozhodováno. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, a byť o jeho vině nebylo dosud rozhodnuto pravomocně, je stále ohrožen přísnou trestní sazbou. V tomto směru se v průběhu celého řízení nic nezměnilo, a tak lze, jak pokud jde o obavu z možného opakování trestné činnosti, tak z vyhýbání se trestnímu řízení, odkázat na výstižná zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, se kterými se Nejvyšší soud ztotožňuje. Obava z pobytu obviněného na svobodě je tak silná a z uvedených důvodů reálná, že ji nemůže rozptýlit ani neurčitý slib.

Vrchní soud v Praze, jako soud prvního stupně, o žádosti obviněného o propuštění z vazby rozhodoval ještě před uplynutím lhůty podle § 71 odst. 4 tr. řádu. Protože při posuzování návrhu obviněného vážil všechny skutečnosti důležité pro posouzení dalšího trvání vazby, byl tímto rozhodnutím naplněn současně i požadavek § 71 odst. 4, 6 tr. řádu, a nebylo nutno v dalším řízení, a to ani před Nejvyšším soudem, jako soudem druhého stupně, podle § 71 odst. 4, 6 resp. 7 tr. řádu o dalším trvání vazby znovu rozhodovat. Vazba obviněného je i nadále důvodná, přičemž její trvání zatím nepřekročilo nezbytně nutnou dobu odpovídající náročnosti, shromáždění a provedení potřebných důkazů. Žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru